Raporty emitentów

10-07-2015 16:54:20 | Raport bieżący | 12/2015

Przydział obligacji serii B i serii C


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 10 lipca 2015 r., na mocy stosownych uchwał, dokonał przydziału 2160 sztuk obligacji serii B i 1050 sztuk obligacji serii C.

Obligacje serii B i obligacje serii C są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst, w związku z czym szczegółowe informacje dotyczące ich subskrypcji, zgodnie z § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Warunki emisji obligacji serii B i serii C nie odbiegają od obecnych standardów rynkowych.

O emisji obligacji serii B i serii C Emitent informował raportami bieżącymi nr 8/2015 i 10/2015.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu