Raporty emitentów

12-06-2015 08:58:38 | Raport bieżący | 8/2015

Emisja obligacji serii B


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji na okaziciela serii B (?Obligacje?), na podstawie której Spółka zamierza wyemitować od 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) do 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk przedmiotowych papierów wartościowych o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Obligacje zostaną wyemitowane w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, tj. oferta będzie miała charakter prywatny ? będzie skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Warunki emisji nie odbiegają od aktualnych standardów rynkowych.
Przydział Obligacji zostanie dokonany 10 lipca 2015 r., o czym Emitent poinformuje stosownym raportem.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu