Raporty emitentów

11-06-2015 13:23:28 | Raport bieżący | 7/2015

Pierwszy dzień notowania obligacji serii A


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Emitent?) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, na mocy której 12 czerwca 2015 r. został określony dniem pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2880 (dwóch tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu) obligacji na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.
Obligacje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN ?PLCPLSV00015? i będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?CSV0217?.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu