Raporty emitentów

11-06-2015 11:16:24 | Raport bieżący | 6/2015

Prognoza wyników finansowych na 2015 r.


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym przekazuje prognozowane wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy 2015, który dla Spółki kończy się 31 grudnia 2015 r.:
- przychody netto ze sprzedaży: 45,5 mln zł,
- zysk z działalności operacyjnej*: 15,5 mln zł,
- zysk netto: 5,5 mln zł.
Dla porównania zrealizowane w roku 2014 wyniki finansowe wynosiły:
- przychody netto ze sprzedaży: 27,0 mln zł,
- zysk z działalności operacyjnej*: 8,1 mln zł,
- zysk netto: 2,3 mln zł.
Oznacza to wzrosty rok do roku w odniesieniu do:
- przychodów netto ze sprzedaży o: 69%,
- zysku z działalności operacyjnej o: 91%,
- zysku netto o: 139%.
W przypadku, gdy kolejna dokonana przez Spółkę prognoza powyższych pozycji będzie różnić się o co najmniej 20% w stosunku do prognoz przekazanych niniejszym raportem, Spółka niezwłocznie opublikuje odpowiednią korektę.
Istotne założenia przy tworzeniu niniejszej prognozy:
? zwiększenie liczby placówek do 100 na koniec roku 2015 (do 80 na półrocze 2015 r.),
? przeprowadzenie dwóch transakcji sprzedaży wierzytelności o łącznej cenie sprzedaży 1,5 mln zł.
* Prognozowany zysk z działalności operacyjnej zawiera rozwiązanie rezerw w kwocie 7 mln zł w związku ze sprzedażą wierzytelności, koszt transakcji sprzedaży wierzytelności (wartość nominalna sprzedawanych wierzytelności) w kwocie 7 mln zł zakwalifikowany będzie do kosztów finansowych, a przychód ze sprzedaży odpowiadający cenie sprzedaży w kwocie 1,5 mln zł do przychodów finansowych.
Powyższe ujęcie księgowe transakcji sprzedaży wierzytelności jest tożsame z ujęciem księgowym analogicznej transakcji zrealizowanej w 2014 roku. Wówczas przychód z tytułu rozwiązanych rezerw zawarty w zysku z działalności operacyjnej wynosił 3,6 mln zł, koszt transakcji ujęty w kosztach finansowych wyniósł 3,6 mln zł a przychód ze sprzedaży odpowiadający cenie sprzedaży w kwocie 0,5 mln zł ujęto w przychodach finansowych.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu