Raporty emitentów

03-06-2015 20:13:59 | Raport bieżący | 5/2015

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) podjął uchwałę, na mocy której 2880 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW na Catalyst.
Informacja o wyznaczeniu dnia pierwszego notowania przedmiotowych papierów wartościowych zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu