Raporty emitentów

27-05-2015 16:00:35 | Raport bieżący | 2/2015

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015


Zarząd Capital Service S.A. siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż podjął decyzję o publikacji raportów okresowych kwartalnych ? poza obowiązkowymi raportami półrocznymi i rocznymi. Raporty kwartalne będą spełniały wymogi określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015, który dla Spółki zaczyna się 1 stycznia 2015 r. i kończy 31 grudnia 2015 r.:
- raport roczny za rok obrotowy 2014 ? 29 maja 2015 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2015 r. ? 29 maja 2015 r.,
- raport półroczny za pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2015 ? 31 sierpnia 2015 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2015 r. ? 30 października 2015 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazane w formie raportu bieżącego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu