Raporty emitentów

28-09-2017 11:50:54 | Raport półroczny | 3/2017

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2017 r.


Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za I półrocze 2017 roku.
Zgodnie z §11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., odrębny jednostkowy raport półroczny nie będzie publikowany.

Podstawa prawna:
§11 ust. 2 oraz ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela - Prezes Zarządu
  • Paweł Robak - Członek Zarządu