Raporty emitentów

08-06-2017 08:53:34 | Raport bieżący | 5/2017

Emisja obligacji serii I


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. (?Spółka? ,"Emitent") informuje, iż w dniu 5 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii I.

Obligacje serii I oferowane są w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii I do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu