Raporty emitentów

15-05-2017 18:25:32 | Raport roczny | 2/2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016


Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za 2016 rok.

1) Jednostkowy raport roczny:
1a. List Zarządu
1b. Wybrane jednostkowe dane finansowe
1c. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
1d. Sprawozdanie Zarządu z działalności
1e. Oświadczenia Zarządu
1f. Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

2) Skonsolidowany raport roczny:
2a. List Zarządu
2b. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
2c. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2d. Sprawozdanie Zarządu z działalności
2e. Oświadczenia Zarządu
2f. Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Podstawa prawna:
§11 ust. 1 pkt 2) oraz §11 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela - Prezes Zarządu
  • Paweł Robak - Członek Zarządu