Raporty emitentów

28-04-2017 20:28:45 | Raport roczny | 3/2017

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny za rok obrotowy 2016


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Emitent?) przekazuje Jednostkowy Raport roczny CAPITAL SERVICE S.A. oraz Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CAPITAL SERVICE za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 11 ust. 2 w związku z § 11 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu