Raporty emitentów

24-01-2017 14:53:40 | Raport bieżący | 1/2017

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku


Zarząd Medort S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

- raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok zostanie przekazany w dniu 15 maja 2017 r.

- skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 roku zostanie przekazany w dniu 28 września 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§19 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela - Prezes Zarządu
  • Paweł Robak - Członek Zarządu