Raporty emitentów

21-07-2021 18:13:13 | Raport bieżący | 1/2021

Warunkowy przydział obligacji


Zarząd Cognor S.A. z siedzibą w Poraju („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2021 roku dokonał warunkowego przydziału 200.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2021 („Obligacje”).
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 lipca 2021 r.
Data zakończenia subskrypcji: 6 lipca 2021 r.
Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji nastąpił w dniu 14 lipca 2021 r. Przydział Obligacji miał charakter warunkowy, pod warunkiem zarejestrowania Obligacji w KDPW.
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
Do 200.000 sztuk Obligacji.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonano redukcji przydzielonych Obligacji.
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 200.000 sztuk Obligacji.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN.
Wartość nominalna instrumentów finansowych
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
W ramach subskrypcji Obligacji oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 18 inwestorów.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty dłużne w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Obligacje 18 inwestorom.
Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Nie dotyczy
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu dłużnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu dłużnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy
Łączne określenie kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
(a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty (z uwzględnieniem kosztów doradztwa): 3.087.025 PLN;
(b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;
(c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100.000 PLN;
(d) promocja oferty: 0 PLN
Metoda rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: powyższe koszty będą rozliczane w czasie przez okres, na jaki zostały wyemitowane Obligacje. W sprawozdaniu finansowym zostaną zaprezentowane jako rozliczenia międzyokresowe, a następnie proporcjonalnie ujmowane w rachunku wyników.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Przemysław Sztuczkowski - Prezes Zarządu
  • Przemysław Grzesiak - Wiceprezes Zarządu