Raporty emitentów

13-02-2018 18:27:42 | Raport bieżący | 10/2018

Przydział certyfikatów inwestycyjnych


W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 13 lutego 2018 roku otrzymał od Saturn Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zarządzającego funduszem: KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), informację o przydzieleniu Emitentowi w dniu 13 lutego 2018 roku 48 379 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii E Funduszu.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu