Raporty emitentów

13-02-2018 15:05:27 | Raport bieżący | 3/2018

Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii D


Zarząd Spółki SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki SAF S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii D oraz planowanym wprowadzeniem obligacji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii D:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Obligacje serii D zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej. Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 grudnia 2017 r. Data zakończenia subskrypcji: 31 lutego 2018 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział obligacji na okaziciela serii D został dokonany w dniu 1 lutego 2018 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja publiczna obejmowała nie więcej niż 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji publicznej zostało przydzielonych 2.454 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) obligacje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje na okaziciela serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii D.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na obligacje serii D zapis złożyło 37 osób.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje serii D zostały przydzielone 37 podmiotom, tj. 36 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Obligacje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii D wynosi 147.000,00 zł, w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 147.000,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty emisji obligacji na okaziciela serii D zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji serii D.

Podstawa prawna: §10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Marcin Gąszczak - Prezes Zarządu
  • Robert Zdańkowski - Wiceprezes Zarządu