Raporty emitentów

07-12-2017 15:38:28 | Raport bieżący | 13/2017

Informacja o emisji obligacji niepodporządkowanych


W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji niepodporządkowanych Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż
w dniu 7 grudnia 2017 r. podjął uchwały w sprawie emisji łącznie do 6.000 obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł (tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 600.000.000 zł) w tym:
- do 1.000 trzymiesięcznych obligacji serii BPS3M130318 do łącznej wysokości 100 mln zł z planowaną datą emisji 13 grudnia 2017 r. i oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę;
- do 2.000 sześciomiesięcznych obligacji serii BPS6M130618 do łącznej wysokości 200 mln zł z planowaną datą emisji 13 grudnia 2017 r. i oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę;
- do 3.000 dwunastomiesięcznych obligacji serii BPS12M131218 do łącznej wysokości 300 mln zł z planowaną datą emisji 13 grudnia 2017 r. i oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 12M powiększoną o marżę;
Obligacje będą oferowane do objęcia po cenie nominalnej. Wszystkie ww. obligacje będą zdematerializowane, niezabezpieczone, niepodporządkowane na okaziciela. Obligacje będą emitowane w ramach oferty publicznej skierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych. Pod warunkiem dojścia do skutku poszczególnych emisji, rozważone zostanie podjęcie działań w celu wprowadzenia tych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
Emisja obligacji w opisanym powyżej zakresie ma w szczególności na celu poprawę i stabilizację struktury płynnościowej pasywów Banku.
Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Artur Adamczyk - Wiceprezes Zarządu
  • Dariusz Olkiewicz - Wiceprezes Zarządu