Raporty emitentów

12-10-2017 13:58:47 | Raport bieżący | 53/2017

Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii D


Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, w dniu 11 października 2017 r. Zarząd Emitenta aktem notarialnym oświadczył, że co do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii D z tytułu wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii D, roszczenia o zapłatę premii za wcześniejszy wykup, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności - na zasadach określonych w Uchwale nr 1/09/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii D oraz w Załączniku nr 1 do powołanej wyżej Uchwały, Uchwale nr 1/10/2017 z dnia 5 października 2017 r. Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii D oraz ich przydziału oraz umowy o sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczenia z dnia 18 września 2017 roku ? poddał reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 6.802.500,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące pięćset złotych) wobec Administratora Zabezpieczenia obligacji serii D.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
  • Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu
  • Janusz Sterna - Wiceprezes Zarządu