Raporty emitentów

13-09-2017 14:09:45 | Raport bieżący | 10/2017

Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii D i E Emitenta za II kwartał 2017 r.


Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu następujące sprawozdania finansowe za II kwartał 2017 r.:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (Poręczyciel 1),
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu (Poręczyciel 4),
3. połączone sprawozdanie finansowe pro-forma Poręczyciela 1 oraz Poręczyciela 4.
Dodatkowo Emitent załącza raport niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji połączonego sprawozdania finansowego, wskazanego powyżej w pkt 3.

Jednocześnie Emitent informuje, że wartość współczynnika obliczanego:

- dla Poręczyciela 1 zgodnie z zapisami pkt 17.20.1 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta wynosiła na dzień 30 czerwca 2017 r. 0,24,
- dla Poręczyciela 1 i Poręczyciela 4 zgodnie z zapisami pkt 17.20.2 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta wynosiła na dzień 30 czerwca 2017 r. 0,62

Dodatkowo Emitent załącza potwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta z wyliczenia ww. wskaźników.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Andrzej Dworczak - Prezes Zarządu