Regulacje

Regulacje 

Pozostałe dokumenty:

Zasady Działania Catalyst są ramową regulacją obejmującą między innymi zasady ogólne funkcjonowania zorganizowanego rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, autoryzacji dłużnych papierów wartościowych, obowiązki informacyjne emitentów, zasady kierowania obligacji do obrotu we wszystkich segmentach rynku Catalyst, zasady uczestniczenia w obrocie przez instytucje finansowe.

Zasady Działania Catalyst zostały przyjęte uchwałą Zarządu Giełdy, podjętą w dniu 27 stycznia 2010 r. W odniesieniu  do zagadnień takich jak autoryzacja dłużnych instrumentów finansowych i  kluczowe zasady funkcjonowania obrotu zorganizowanego, Zasady stanowią podstawę relacji między GPW a uczestnikami obrotu oraz między GPW a emitentami obligacji. Mają one również odzwierciedlenie w relacjach między emitentami i uczestnikami obrotu a spółką BondSpot.

Zasady Działania Catalyst kształtują podstawowe zasady działania rynku obligacji, z którymi zgodne są regulacje określające szczegółowe zasady wprowadzania obligacji na Catalyst, to znaczy:

  • Uchwała Nr 1428/2014 - Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków animowania dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Drukuj