Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport roczny
numer 2/2017
data dodania 2017-03-20 15:34:29
Podmiot Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Raport roczny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za 2016 rok obrotowy

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (dalej zwanego również jako Bank), jako emitenta obligacji na okaziciela serii PBS0720, PBS1021, PBS0523, PBS PBS1024, PBS0222, PBS0225 oraz PBS0325, przekazujemy w załączeniu stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Rozdział III "Raporty okresowe", raport roczny za 2016 rok obrotowy, w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, obejmujący:
1) pismo Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego stanowiące opis najważniejszych dokonań
w 2016 roku obrotowym oraz perspektywy rozwoju działalności na bieżący, 2017 rok obrotowy,
2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego, w tym również przeliczone na euro,
3) sprawozdanie finansowe Banku za okres od dnia 01 stycznia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2016 r.,
4) sprawozdanie z działalności Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2016 r.,
5) sprawozdanie oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z badania sprawozdania finansowego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za 2016 rok obrotowy,
6) oświadczenie Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie rocznym za 2016 rok obrotowy, oświadczenie Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w przedmiocie rzetelności wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz rzetelności sprawozdania sporządzonego przez biegłych rewidentów w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.

Załączniki:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Monika Krawczyk - p.o.Prezes Zarządu
  • Agata Niemczyk - Wiceprezes Zarządu
Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100