Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport bieżący
numer 8/2017
data dodania 2017-03-16 18:47:58
Podmiot 2C Partners Spółka Akcyjna

Uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii M i zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przydziału 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk obligacji serii M, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 grudnia 2017r. Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5 % w skali roku.
Zgodnie z pkt. 11.4 Warunków emisji obligacji serii M Emitent złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy. Zabezpieczenie zostało ustanowione na ułamkowych częściach należącej do Spółki nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Stalowej 41.
Administratorem hipoteki została ustanowiona Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Posłajko, z siedzibą w Warszawie (02-569) przy ul. Różanej 63A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadająca numer indentyfikacyjny REGON 191770965.
Podstawa prawna:
par. 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Łukasz Tylec - Prezes Zarządu
Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100