Notowania

Catalyst - rynek obligacji GPW

Rynek obligacji

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie platformy prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO. Jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Analogiczne dwa rynki są prowadzone przez BondSpot gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł. Wszystkie przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.

Zasady notowań sesyjnych na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne. Jedyne różnice dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych. Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

Autoryzacja Catalyst

Autoryzacja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst. O autoryzację emisji mogą ubiegać się również emitenci, których emisje nie zostały jeszcze zdematerializowane.

Autoryzacja Catalyst daje możliwość zaistnienia na rynku publicznym także tym emitentom, których obligacje zostały już wyemitowane, są w całości lub części w posiadaniu nabywców. Uzyskanie autoryzacji Catalyst to sygnał zarówno dla inwestorów jak i kontrahentów jednostki samorządu terytorialnego lub spółki emitującej obligacje, że emitent jest podmiotem publicznym, a więc transparentnym i odpowiedzialnym wobec otoczenia rynkowego i biznesowego, czego wyrazem są przestrzegane obowiązki informacyjne – na Catalyst takie same jak dla emitentów instrumentów wprowadzonych do notowań.

Pierwsza oferta publiczna (IPO)

W przypadku, gdy sprzedaż na rynku pierwotnym realizowana jest w formule oferty publicznej, procedura przydziału może być przeprowadzona przez firmę inwestycyjną lub z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy. Główną zaletą tego drugiego rozwiązania jest umożliwienie uczestnictwa w ofercie dużej liczbie nabywców – wszystkim tym, którzy są klientami członków giełdy. Więcej na temat IPO z wykorzystaniem systemu giełdowego tutaj…

Uczestnicy rynku

Działalność na rynku Catalyst prowadzić mogą podmioty posiadające status uczestnika Catalyst. Uczestnikami Catalyst mogą zostać:
1) firma inwestycyjna,
2) zagraniczna firma inwestycyjna,
3) instytucja kredytowa,
4) inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.

Uczestnik Catalyst może składać zlecenia i zawierać transakcje wszystkimi instrumentami wprowadzonymi do obrotu i może to robić na rachunek własny lub na rachunek klienta.

***

Stworzenie rynku publicznego dla obligacji komunalnych i korporacyjnych pod marką Giełdy Papierów Wartościowych to dla jednostek samorządu terytorialnego oraz firm dodatkowa możliwość pozyskania tańszego pieniądza na realizację niezbędnych inwestycji. Jest dla tych podmiotów czynnikiem zwiększającym ich wiarygodność wobec inwestorów i kontrahentów oraz doskonałym narzędziem marketingowym wykorzystywanym do promocji nie tylko konkretnej emisji, lecz emitenta - gminy, powiatu lub przedsiębiorstwa. Przestrzeganie obowiązków informacyjnych i stała wycena rynkowa wyemitowanych papierów wartościowych może procentować łatwiejszym pozyskaniem kapitału w przyszłości i lepszą wyceną kolejnych emisji obligacji.
 

Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
GB21019 99,1500 138,3900
VTD0919 100,0000 131,2400