Notowania

Relacja z debiutu - GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

22 marca zadebiutowały obligacje spółki GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

grif1.jpg

grif1.jpg

grif1.jpg

grif1.jpg

grif1.jpg


nazwa emitenta

GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.

emitent na rynku Catalyst

193

debiut w 2016 r.

5

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

Pozyskiwanie finansowania dla Grupy Griffin

miejsce siedziby

Warszawa

rynki Catalyst

ASO GPW i BS

inne rynki notowań

-

data debiutu na innym rynku

-

rodzaj instrumentu

obligacja korporacyjna

wartość emisji

Seria A1: 147.000.000 zł

oprocentowanie

WIBOR 3M + marża 5%

data wykupu

29 grudnia 2017 r.

 

Historia i działalność Emitenta

 

Emitent został zawiązany w 2013 r. i nie prowadził działalności gospodarczej. W 2015 roku Spółka zmieniła nazwę z Batrat Sp. z o.o. na Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. Emitent jest spółką specjalnego przeznaczenia utworzoną w celu emisji obligacji, z których środki będą przeznaczane na finansowanie działalności grupy kapitałowej Griffin Real Estate ("Grupa Griffin", „Grupa”). Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie prowadził działalności produkcyjnej ani usługowej.

 

Informacje na temat Grupy Griffin

 

Emitent należy do Grupy Griffin, kontrolowanej przez Griffin Topco III s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Topco III"), która to spółka posiada 78% udziałów w Emitencie.

Grupa została założona w 2006 r. Topco III jest jednocześnie spółką holdingową wobec spółek celowych przeznaczonych do inwestowania w nieruchomości komercyjne w Polsce. Topco III kontroluje, między innymi, spółki będące właścicielami takich nieruchomości jak Centrum Handlowe Towarowa w Warszawie, Centrum Biznesowe Lubicz w Krakowie, Nordic Park w Warszawie oraz jest inwestorem strategicznym Echo Investment SA - w spółce notowanej na Rynku Głównym GPW.

Topco III kontrolowany jest (pośrednio za pomocą spółek celowych) przez notowaną na giełdzie nowojorskiej Oaktree Capital Management, LLC ("Oaktree"). Oaktree to międzynarodowa grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi o wartości aktywów przekraczającej 103 miliardy dolarów. Grupa Oaktree powstała w 1995 roku w Los Angeles. Zatrudnia obecnie ponad 900 pracowników w 17 miastach i 12 krajach na całym świecie. 

Źródłem środków finansowych przeznaczanych na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (zapłata kuponu i kwoty wykupu) będą środki generowane przez Grupę z wynajmu nieruchomości będących w posiadaniu Grupy, środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, a także inne przepływy finansowe (np. zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 389 mln zł przypadająca Emitentowi za 2015 rok – zgodnie z raportem bieżącym Echo Investment SA dotyczącym wysokości zaliczki na poczet dywidendy za 2015 rok).

 

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych podlegających wprowadzeniu:

 

1.470 obligacji serii A1, o wartości nominalnej 100.000 zł każda. Obligacje zaoferowane zostały w trybie oferty prywatnej. Łączna wartość obligacji objętych wnioskiem wynosi 147.000.000 zł. Na koniec dnia emisji obligacje posiadały łącznie 63 podmioty wyłonione uprzednio w procesie budowy książki popytu. Od strony technicznej proces sprzedaży przebiegł poprzez objęcie obligacji przez dealera emisji mBank S.A.  (na rynku pierwotnym), który jeszcze w tym samym dniu odsprzedał obligacje docelowym inwestorom (na rynku wtórnym).

 

Oprocentowanie

 

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + marża 5%. Stopa Procentowa dla pierwszego Okresu Odsetkowego wynosi 6,72% w skali roku.

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0522 106,5000 279,5600
GNB0418 99,7900 251,3300