Notowania

Relacja z debiutu - POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

18 lutego na Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

pgf1.jpg

pgf1.jpg

pgf1.jpg

pgf1.jpg

pgf1.jpg

Informacje podstawowe: 100.000 obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości 100.000.000 zł.

nazwa emitenta

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

emitent na rynku Catalyst

195

Debiut na Catalyst w 2015r.

4

rodzaj emitenta

Emitent obligacji korporacyjnych (153)

miejsce siedziby

Łódź

rynki Catalyst

ASO GPW i BS

inne rynki notowań

-

rodzaj instrumentu

Obligacje na okaziciela

wartość emisji

100.000.000

Oprocentowanie

WIBOR 6M + 2,60 % (zmienne) wypłacany kupon półrocznie 

Data wykupu

24.11.2020 r.


Emitent

Polska Grupa Farmaceutyczna działa na polskim rynku od 1990 roku i obecnie jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją leków, a także świadczeniem usług dla aptekarzy i producentów farmaceutycznych.

Firma współpracuje z ponad 850 dostawcami produktów farmaceutycznych, a ponad 22% dostaw leków w kraju dociera do aptek z magazynów PGF.

Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Pelion Healthcare Group. Spółka Pelion S.A. notowana jest na rynku podstawowym, Główny Rynek GPW od lutego 1998 roku.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 372 000 000,00 zł i dzieli się na 37.200.000 akcji, o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych

Podstawa emisji obligacji serii A
Obligacje serii A zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z dnia 11 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z dnia 8 października 2015 r., Uchwały nr 1 Zarządu Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji zmienionej Uchwałą Zarządu Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Zarządu Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji oraz Uchwały Zarządu Spółki Polska Grupa farmaceutyczna S.A. z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii A.

Liczba obligacji: 100.000 szt.
Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej, tj. 1.000 zł
Łączna wartość obligacji: 100.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji: Posiadaczom Obligacji serii A będzie wypłacany półroczny kupon w zmiennej wysokości WIBOR 6M + 2,60 % w skali roku.
Wykup obligacji: 24 listopada 2020 r
Cele emisji obligacji: emisja nie miała określonego celu.

Zabezpieczenie obligacji: Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Pelion S.A. i Pharmapoint Sp. z o.o. Każdy Gwarant w ramach poręczenia, udziela poręczenia wierzytelności przysługujących każdorazowym posiadaczom obligacji wyemitowanych w ramach programu do łącznej maksymalnej kwoty 540.000.000 zł, obejmujących należność główną oraz kwotę odsetek. Dodatkowo, nie w ramach poręczenia, ale jako własne zobowiązanie, każdy Poręczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz obligatariuszy wszelkich udokumentowanych kosztów i wydatków poniesionych przez obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta lub Poręczyciela zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji do maksymalnej kwoty 5.000.000 zł.

 

 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100