Notowania

Relacja z debiutu obligacji wyemitowanych przez Europejski Fundusz Medyczny S.A.

27 marca zadebiutowały obligacje wyemitowane przez spółkę Europejski Fundusz Medyczny S.A.

efm1.jpg

efm1.jpg

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE WPROWADZENIA DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA CATALYST OBLIGACJI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MEDYCZNEGO S.A.

 
nazwa emitenta
Europejski Fundusz Medyczny S.A.

emitent na rynku Catalyst

178
debiut w 2014 r.
14
rodzaj emitenta
korporacyjny
   

przedmiot działalności

kompleksowe usługi finansowe dla jednostek służby zdrowia
miejsce siedziby
Bielany Wrocławskie
rynki Catalyst
ASO GPW
inne rynki notowań
-

data debiutu na innym rynku

-
rodzaj instrumentu
Obligacje
wartość emisji

Łączna wartość nominalna obligacji serii A wynosi: 2.000.000 zł

 
oprocentowanie
Stałe 10,80% w sakli roku, odsetki wypłacane co kwartał
 
data wykupu
Obligacje zostaną wykupione 7 września 2015 r.
 
animator
NWAI DM S.A.
 
INNE INFORMACJE

Obligacje wprowadzane do obrotu:

2 000 obligacji serii D
 
Emitent i jego działalność

10 grudnia 2010 r. – założenie spółki w formie sp. z o.o.

10 czerwca 2011 r. – rejestracja spółki w KRS, zarząd spółki nie rozpoczął prowadzenia działalności operacyjnej. W okresie do 3 września 2012 r. Emitent nie był stroną żadnych umów i nie podjął żadnych zobowiązań

3 września 2012 r. – objęcie udziałów spółki przez Marcina Mańdziaka

6 września 2012 r. – podczas NWZW zmieniono firmę spółki na Europejski Fundusz Medyczny sp. z o.o. oraz została podjęta uchwała o zmianie umowy Spółki między innymi w zakresie przedmiotu działalności. Ten moment należy przyjąć za rozpoczęcie prowadzenia faktycznej działalności operacyjnej spółki

2 stycznia 2013 r. – podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 5 000 zł do 1 005 000 zł. Objęcie udziałów przez Jakuba Piotrowskiego i Kamila Marcyniuka oraz powołanie ich na Członków Zarządu. Ustalenie obecnej struktury własnościowej

12 kwietnia 2013 r. – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2 005 000 zł oraz zasilenie kapitału zapasowego kwiotą 4 000 000 zł

20 sierpnia 2013 r. – podjęcie uchwały w sprawie Programu Emisji Obligacji oraz emisji obligacji serii D

6 września 2013 r. – podjęcie uchwały zarządu o dojściu emisji obligacji serii D do skutku

20 września 2013 r. – podjęcie uchwały w sprawie emisji oblogacji serii D1. Obligacje nie zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą z dnia 20 sierpnia 2013 r.

15 listopada 2013 r. podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą z dnia 20 sierpnia 2013 r.

3 grudnia 2013 r. – podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji E1 i E2. Obligacje nie zostały wemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą z dnia 20 sierpnia 2013 r. Emisje doszły do skutku

5 grudnia 2013 r. – podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E. Obligacje nie zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą z dnia 20 sierpnia 2013 r.

6 grudnia 2013 r. podjęcie uchwały o przekształceniu EFM sp. z o.o. ma EFM S.A. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

12 grudnia 2013 r. – podjęcie uchwały zarządu o dojściu emisji obligacji serii E1 do skutku

19 grudnia 2013 r. – podjęcie uchwłay w sprawie emisji obligacji serii E4. Obligacje nie zostały wyemitowane w ramch Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą z dnia 20 sierpnia 2013 r.

20 grudnia 2013 r. – podjęcie uchwały zarządu o dojściu emisji obligacji serii E oraz serii E3 do skutku

30 grudnia 2013 r. – podjęcie uchwały zarządu o dojściu emisji obligacji serii E4 do skutku

2 stycznia 2014 r. – podjęcie uchwały zarządu o dojściu emisji obligacji serii E2 do skutku

21 stycznia 2014 r. – zarejestrowanie przekształcenia spółki EFM sp. z o.o. w spółkę akcyjną

Europejski Fundusz Medyczny S.A. oferuje kompleksowe usługi finansowe dla jednostek służby zdrowia działających jako samodzielne publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, ich dostawców, a także medycznych uczelni wyższych i jenostek samorządu terytorialnego, w zakresie finansowania bieżącej działalności, restrukturyzacji zobowiązań oraz finansowania inwestycji.

Emitent jest organizacją składającą się z wykwalifikowanych pracowników, którzy z ogromną pasją wykorzystują nabytą przez lata wiedzę, by na zasadzie partnerstwa i wypracowanych długotrwałych relacji dokonywać wyboru optymalnych rozwiązań pozwalających skutecznie likwidować problemy sektora służby zdrowia w Polsce.

Dzięki szerokiej gamie usług finansowych oferowanych przez Emitenta współpracujące jednostki służby zdrowia zyskują dostosowany do własnych możliwości plan spłat zaległych zobowiązań, dzięki czemu unikają ponoszenia dodatkowych, niepotrzebnych kosztów i co istotne, nadal zachowują dobre relacje z dostawcami, których wierzytelności zostały objęte postępowaniem rstruturyzacyjnym.

Z Emitentem współpracują najwięksi dostawcy leków i produktów farmaceutycznych w Polsce tacy jak PGF Urtica sp. z o.o., Roche Polska sp. z o.o., Stryker Polska sp. z o.o., ZF Polpharma S.A.

Atutem Emitena determinującym jego pozycję rynkową jest posiadająca wieloletnie doświadczenie profesjonalna kadra. Potencjał odpowiednio przygotowanych – na wszystkich szczeblach zatrudnienia – pracowników umożliwia spółce realizowanie dużych kontraktów i skuteczne konkurowanie z największymi firmami na rynku, a tym samym pozwala realizować plan rozwoju na najbliższe lata.

Emitent świadczy usługi na rzecz podmiotów z terenu całego kraju.

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:

Liczba obligacji ogółem: 2 000 obligacji serii D

Jednostkowa wartość nominalna: 1 000 zł

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Wartość emisji: 2 000 000 zł

Oprocentowanie: 10,8%

Odsetki: płatne kwartlanie

Wykup obligacji

Obligacje zostaną wykupione w dniu 7 września 2015 r. (dwa lata od daty emisji) łącznie z odsetkami za VIII okres odsetkowy

Rating

Emitentowi ani emitowanym przez niego obligacjom nie przyznano ratingu

Cele emisji
Nie podano
 
Zamiarem Emitenta jest notowanie obligacji w:
- alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę,

Autoryzowany Doradca: Best Capital
Data: 2017-06-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,34 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0817 99,0000 303,2100
PKN0418 100,3800 170,1800
VTD0919 100,0000 150,2700