IDEA BANK (Uchwała Nr 501/2017)

Uchwała Nr 501/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst obligacji na okaziciela serii K
spółki IDEA BANK S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 304.260 (trzysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii K spółki IDEA BANK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Drukuj