IDEA BANK (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 109/O/17)

Uchwała Nr 109/O/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia
do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii K spółki IDEA BANK S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 304.260 (trzysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii K spółki IDEA BANK S.A., o łącznej wartości nominalnej 30.426.000 zł (trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Drukuj