GLOBE TRADE CENTRE (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 90/O/17)

Uchwała Nr 90/O/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obrotu obligacjami serii GTCSA004300418
spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku GLOBE TRADE CENTRE S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii GTCSA004300418 (ISIN:PLGTC0000144), w związku z zamiarem zrealizowania płatności raty wykupu w/w obligacji, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Drukuj