I2 DEVELOPMENT (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 89/O/17)

Uchwała Nr 89/O/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii B
spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1) wyznaczyć dzień 21 kwietnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki I2 DEVELOPMENT S.A., o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLI2DVL00048;

2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a) dzień ostatniego notowania – 19 lipca 2019 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – I2D0719.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Drukuj