I2 DEVELOPMENT (Uchwała Nr 390/2017)

Uchwała Nr 390/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B
spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 21 kwietnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki I2 DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00048”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „I2D0719”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Drukuj