Uchwała Zarządu BondSpot Nr 61/17

 

 

Uchwała Nr 61/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia do obrotu
na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst
obligacji na okaziciela serii A16
wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

§ 1
Na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia dopuścić do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst 2.800 (dwa tysiące osiemset) obligacji na okaziciela serii A16, wyemitowanych przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, o łącznej wartości nominalnej 28.000.000 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Drukuj