GETIN NOBLE BANK S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 59/17)


 

Uchwała Nr 59/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii PP6-III
spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wyznaczyć dzień 21 marca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP6-III spółki GETIN NOBLE BANK S.A., o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGETBK00418;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) dzień ostatniego notowania – 11 grudnia 2023 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – GNB1223.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Drukuj