Notowania

 

PODSTAWOWY SŁOWNICZEK

Agent emisji – biuro maklerskie, które dokonuje tzw. rozksięgowania obligacji na rachunkach obligatariuszy, tj. po ich rejestracji przez KDPW zapisuje obligacje na rachunkach konkretnych, imiennie wskazanych podmiotów (osób), które nabyły obligacje w ofercie pierwotnej.


Animator rynku – podmiot (biuro maklerskie), które ma za zadanie podtrzymywanie płynności obrotu obligacjami poprzez wystawianie na własny rachunek odpowiednich zleceń kupna i sprzedaży.


Cena emisyjna – cena, po jakiej sprzedawane są obligacje w ofercie pierwotnej; zwykle jest równa wartości nominalnej i zwykle jest równa cenie, za jaką obligacje będą wykupywane.


Kod ISIN
(ang. International Securities Identifying Number) – międzynarodowe oznaczenie identyfikujące papier wartościowy. Jest to 12-znakowy, alfanumeryczny kod. W Polsce nadawaniem kodów ISIN zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Kod ISIN musi być nadany wszystkim obligacjom wprowadzanym na Catalyst.


Kupon odsetkowy – odsetki (oprocentowanie) obligacji wypłacane z określoną częstotliwością (zwykle półrocznie lub rocznie).


List księgowy
– dokument, podpisany przez emitenta i agenta emisji, składany do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych celem rejestracji obligacji na rachunkach papierów wartościowych obligatariuszy.


Oferujący – biuro maklerskie, za pośrednictwem którego sprzedawane są obligacje w ofercie publicznej.


Propozycja nabycia – dokument, na podstawie którego zgodnie z ustawą o obligacjach dokonywana jest emisja obligacji. Propozycja nabycia jest kierowana przez emitenta do potencjalnych nabywców.


Termin wykupu/zapadalności – dzień, w którym emitent musi wykupić obligacje, to jest zapłacić obligatariuszowi cenę wykupu (zwykle równą wartości nominalnej). Dzień ten wypada wraz z upływem okresu zapadalności obligacji, to jest czasu, na jaki obligacje były emitowane (np. 2 lata).


Warunki emisji – są to szczegółowe zasady obliczenia i wypłaty oprocentowania, wykupu obligacji, sposobu zabezpieczeń itp. Stanowią zwykle załącznik lub element propozycji nabycia.
 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000