Notowania

 

8. Koszt wprowadzenia obligacji na Catalyst

8. Koszt wprowadzenia obligacji na Catalyst


Koszty związane z procedurą wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst ponoszone są przez emitenta na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, BondSpot SA oraz KDPW SA. Ich wysokość zależy przede wszystkim od tego, czy dana emisja jest wyłącznie autoryzowana, czy podlega wprowadzeniu do obrotu.

W przypadku autoryzacji emisji, jeżeli obligacje nie będą zdematerializowane w KDPW, emitent ponosi na rzecz KDPW jedynie opłatę za nadanie i utrzymywanie kodów. Opłata ta wynosi 500 zł za nadanie kodu dla danej serii i 200 zł rocznie za utrzymywanie kodu.
W przypadku autoryzacji emisji, emitent ponosi także stałą, jednorazową opłatę na rzecz Giełdy w wysokości 3.000 zł za każdą emisję. Emitent, którego instrumenty dłużne są już notowane na Catalyst, płaci 2.000 zł za każdą emisję.


Jeżeli obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu, emitent będzie ponosił opłaty na rzecz KDPW (z tytułu zarejestrowania obligacji w depozycie i obsługi wypłaty świadczeń) oraz opłaty na rzecz Giełdy (BondSpot SA). Wysokość tych opłat zależy przede wszystkim od następujących czynników:


wielkości (kwoty) poszczególnych serii,
liczby serii,
wysokości oprocentowania i częstotliwości wypłaty odsetek,
okresu zapadalności obligacji.


KDPW pobiera opłatę roczną za uczestnictwo – 2.000 zł oraz opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych (jednorazowa) i z tytułu obsługi wypłaty odsetek wykupu obligacji.
Opłata z tytułu rejestracji, pobierana od każdej serii, wynosi 0,0075% wartości rynkowej obligacji, lecz nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 50.000 zł.
Opłata z tytułu obsługi wypłaty odsetek i wykupu wynosi 0,04% wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 4.000 zł.


Opłaty ponoszone na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot to opłata stała za wprowadzenie do obrotu, uzależniona od wartości nominalnej obligacji i planowanego okresu notowania. Do dnia
30.09.2010 r. są one obniżone o 50%.


Opłaty różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy papiery wartościowe wprowadzane są do obrotu na rynku regulowanym, czy w alternatywnym systemie obrotu (w ASO opłaty są nieznacznie niższe). Jeżeli obligacje wprowadzane są równocześnie na rynek prowadzony przez GPW (w obszarze handlu detalicznego) i rynek prowadzony przez BondSpot (obszar handlu hurtowego), to, co do zasady, opłaty za każdy z tych rynków są obniżane tak, że dla emitenta nie stanowi to dodatkowego kosztu.


Giełda Papierów Wartościowych pobiera niższe opłaty za wprowadzenie dla emisji do 10.000.000 zł. W przypadku pierwszej emisji (serii) o wartości nominalnej do 10.000.000 zł, opłata za wprowadzenie do obrotu wynosi 0,01% wartości nominalnej danej emisji (serii) oraz 100 zł za każdy planowany rok terminu realizacji praw z dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii), jednak nie mniej niż
1.000 zł (łącznie).


Opłaty pobierane są od każdej serii i przykładowo, dla emitenta, który zamierza wprowadzić obligacje do alternatywnego systemu obrotu, opłata za wprowadzenie na rzecz GPW wyniesie 0,01% wartości nominalnej danej emisji (serii) do kwoty 100.000.000 zł, a od części przekraczającej kwotę 100.000.000 zł wartości nominalnej danej emisji (serii) 0,0075% wartości nominalnej danej emisji
(serii), oraz 300 zł za każdy planowany rok do terminu realizacji praw z dłużnych instrumentów finansowych danej emisji (serii), jednak nie mniej niż 3.000 zł i nie więcej niż 30.000 zł (łącznie).
Poniżej zaprezentowano szacunkowy koszt (łącznie GPW i KDPW) dla dwóch hipotetycznych emisji o wartości 50.000.000 zł: pierwszej emitowanej w jednej serii oraz drugiej, w pięciu seriach po 10.000.000 zł, wprowadzanych do obrotu na rynki prowadzone przez GPW.


Emisja o wartości 50.000.000 zł, jedna seria, 5 lat, 6,5 % p.a., okres odsetkowy półroczny

4.gif


Emisja o wartości 50.000.000 zł, pięć serii po 10.000.000 zł, 5 lat, 6,5 % p.a., okres odsetkowy półroczny

 5.gif

Jak widać w tabelach, rozsądna strukturyzacja emisji może przyczynić się do istotnego zmniejszenia kosztów, dlatego emitentom, którzy zamierzają ubiegać się o wprowadzenie obligacji na Catalyst należy zalecić niedzielenie emisji na zbyt wiele serii.


Powyższe dane należy traktować jako przybliżone. Szczegółowe informacje o kosztach zawarte są w załącznikach do stosownych regulaminów GPW, BondSpot oraz KDPW.


Należy także pamiętać, że w szacunkowych kosztach emitenci obligacji muszą także uwzględnić dodatkowe koszty – np. biura maklerskiego jako animatora albo agenta emisji (w rozumieniu przepisów KDPW) lub też (fakultatywnego) Autoryzowanego Doradcy – tutaj stawki są bardzo zróżnicowane i zależne od umowy z danym podmiotem. Nie są to oczywiście opłaty pobierane przez organizatora Catalyst, są one także zależne od konkretnych okoliczności, ponieważ np. zgodnie z regulaminem ASO, GPW może odstąpić od wymogu posiadania animatora.
 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-22
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0720 100,0000 0,0000
OTS0818 100,9900 0,0000
NKL1118 100,4000 0,0000