Notowania

 

6. Obowiązki informacyjne emitentów

6. Obowiązki informacyjne emitentów

Wprowadzenie obligacji na Catalyst wiąże się z przyjęciem przez emitenta określonych obowiązków informacyjnych. Ich zakres zależy od tego, na jaki rynek obligacje zostały wprowadzone lub też, czy podlegają jedynie autoryzacji.


Ogólna zasada mówi, że informacje bieżące i okresowe powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny oraz powinny być sporządzone w sposób umożliwiający ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość instrumentów finansowych. W ramach informacji okresowych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przekazywania tylko sprawozdań rocznych.


Obowiązki informacyjne emitentów, w szczególności tych, których obligacje są autoryzowane lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, nie są uciążliwe, więc ich wypełnianie nie powinno stanowić dla emitentów problemu.

Autoryzacja


Emitenci, których obligacje są wyłącznie autoryzowane podlegają najbardziej uproszczonym obowiązkom informacyjnym.


Zasady, rodzaj, zakres i terminy przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów, którzy uzyskali autoryzację Catalyst, reguluje załącznik nr 1 do Zasad działania Catalyst. Regulacje te stanowią, że emitent zobowiązany jest do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową, w szczególności mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst.
 

Jest to ogólne i elastyczne sformułowanie, dlatego też każdy emitent powinien indywidualnie ocenić, jakie informacje mogą mieć „istotny wpływ” na jego sytuację. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które mają ustawowo zdefiniowane i zagwarantowane źródła dochodów, przypadków takich negatywnych lub pozywanych zdarzeń mających wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową będzie mniej, niż w przypadku przedsiębiorstw.


Oceniając „istotność” danego zdarzenia, pomocniczo można zastosować kryterium 10% dochodów budżetu, według którego, jeżeli w jednostce nastąpi zdarzenie, które spowodowało zmianę dochodów lub wydatków o kwotę przekraczającą 10% tych dochodów lub wydatków, należy rozważyć przekazanie informacji o nim.


Każdy raport bieżący należy przekazać niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.


Raporty okresowe (czyli zawierające dane finansowe) obowiązujące jst, których obligacje są jedynie autoryzowane, ograniczają się do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki wraz z opinią RIO. W roku, w którym dokonano emisji obligacji, emitent dodatkowo dołącza do sprawozdania opinię RIO o możliwości wykupu obligacji. Sprawozdania są przekazywane w takiej samej formie i treści, w jakiej sporządza je standardowo jednostka.


Sprawozdanie roczne wraz z opinią RIO należy przekazać nie później niż 4 miesiące po zakończeniu danego roku budżetowego.

Alternatywny System Obrotu


Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych dla emitentów instrumentów wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu regulują:


załącznik nr 4 do Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW; i 


załącznik nr 3 do Regulaminu ASO prowadzonego przez BondSpot.


Zakres informacji jest tu nieco szerszy i precyzyjniej określony niż w przypadku wyłącznie autoryzacji, ale i tu obowiązuje ogólna zasada, że emitent jest zobowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową, w szczególności mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych.


W przypadku raportów okresowych, jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane do przekazywania wyłącznie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO. Raport ten przekazuje się do końca kwietnia każdego roku.


W roku, w którym dokonano emisji obligacji, do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu emitent dołącza dodatkowo opinię RIO o możliwości wykupu obligacji. Sprawozdania mogą być przekazywane dokładnie w takiej formie, w jakich jednostka robi to standardowo.


Można natomiast zasugerować, aby fakultatywnie przekazywać informację z wykonania budżetu za I półrocze danego roku wraz z opinią RIO, po podjęciu przez RM uchwały przyjmującej tę informację. Da to lepszy i pełniejszy obraz sytuacji finansowej jednostki podczas roku budżetowego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrane dane przekazywać także kwartalnie.


W przypadku raportów bieżących, oprócz klauzuli ogólnej, opierającej się na „istotności” danego zdarzenia w kontekście sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta, regulacje wyszczególniają kilkanaście przypadków wymagających raportowania.


Co do kryterium „istotności”, aktualne pozostają uwagi poczynione wyżej w zakresie obowiązków informacyjnych związanych z autoryzacją. Można np. rozważyć, aby przekazywać w formie raportu informację o otrzymaniu znacznego dofinansowania ze środków UE/innego rodzaju funduszy, rozpoczęciu/zakończeniu realizacji istotnej inwestycji, czy zaciągnięciu istotnego kredytu/pożyczki/emisji obligacji.


Natomiast w zakresie przekazywania raportów bieżących na temat poszczególnych spraw, emitent będący jednostką samorządu terytorialnego jest obowiązany informować w szczególności o:


ustanowieniu nowych istotnych źródeł dochodów emitenta lub zniesieniu dotychczasowego istotnego źródła dochodów, z określeniem wpływu tego zdarzenia na dochody budżetu jednostki;


wszczęciu postępowania zmierzającego do ustanowienia zarządu komisarycznego lub komisarza rządowego oraz o ustanowieniu zarządcy komisarycznego lub komisarza rządowego;


negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub o półrocznym sprawozdaniu z przebiegu wykonywania budżetu;


uchwaleniu budżetu z określeniem ogólnej sumy dochodów i planowanych wydatków emitenta oraz o sposobie pokrycia deficytu budżetowego lub o nieuchwaleniu budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego;


stwierdzeniu przez regionalną izbę obrachunkową nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego;


złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o ogłoszeniu upadłości banku obsługującego budżet emitenta, z oceną ewentualnego wpływu tego zdarzenia na realizację wykonania budżetu emitenta oraz na zdolność emitenta do realizacji zaciągniętych zobowiązań;


wszczęciu postępowania zmierzającego do zniesienia jednostki samorządu terytorialnego oraz o zniesieniu emitenta, z podaniem, kto przejął ciążące na niej zobowiązania wynikające z wyemitowanych instrumentów finansowych.


Pozostałe przypadki raportów dotyczą kwestii związanych m.in. ze zmianami w zakresie zabezpieczeń obligacji (obligacje komunalne są co do zasady niezabezpieczone, więc te raporty nie będą raczej przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego), czy też dotyczą funkcji banku – reprezentanta, albo związane są ze zmianą praw z obligacji lub ich wykupem w celu umorzenia.


Każdy raport bieżący należy przekazać niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.


Oprócz raportów związanych ze zdarzeniami lub okolicznościami zachodzącymi w jednostce, emitent jest zobowiązany do przekazywania raportów o charakterze, nazwijmy to, technicznym. Na przykład na etapie postępowania prowadzącego do wprowadzenia obligacji do obrotu należy poinformować o podjęciu przez Zarząd Giełdy lub BondSpot stosownych uchwał:


Komunikat miasta Zamość w sprawie wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst


Wprowadzenie do obrotu na Catalyst


Miasto Zamość informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 18 stycznia
2010 r. podjął uchwałę nr 28/2010 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela wyemitowanych przez miasto Zamość:


1) 2.000 (dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii A09, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 16 grudnia 2011 r.


2) 2.000 (dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii B09, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 16 grudnia 2012 r.


Pierwszy dzień notowań został wyznaczony na dzień 27 stycznia 2010 r.


Osoby reprezentujące podmiot:
Marcin Zamoyski - Prezydent


Każdy emitent zobowiązany jest także do przekazania tzw. harmonogramu raportów okresowych, tj. informacji o terminach przekazywania raportów zawierających dane finansowe (dla przypomnienia – obowiązkowy jest jedynie raport roczny). Raport z harmonogramem trzeba przekazać do końca stycznia danego roku, a jeżeli emitent debiutuje na Catalyst później niż w styczniu – najpóźniej na 2 dni przed przekazaniem raportu okresowego:


Harmonogram raportów okresowych w 2010 r.


Miasto Zamość informuje, że w roku 2010 przekaże sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2009 wraz z opinią RIO dnia 30 kwietnia 2010 r.


Podstawa prawna: § 19 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Osoby reprezentujące podmiot:
Marcin Zamoyski - Prezydent


Istnieje także obowiązek przekazania raportu podsumowującego emisję obligacji.


Informacja o zakończonej subskrypcji obligacji


Miasto Zamość przekazuje informację o zakończonej subskrypcji obligacji:
Data rozpoczęcia – 06.11.2009 r.; data zakończenia –26.11.2009 r.
Data przydziału – 11.12.2009 r.
Subskrypcją objętych było 4.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł, wprowadzanych do obrotu w ASO oraz 29.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 29.000.000 zł niewprowadzonych do obrotu w ASO.
Redukcja nie wystąpiła.
Obligacje zostały objęte przez jedną osobę prawną.
Obligacje były obejmowane po cenie nominalnej.
Subemitenci nie wystąpili.
Koszty przeprowadzenia emisji wyniosły około 100.000 zł, z czego koszty przygotowania oferty: około 30.000 zł, koszty sporządzenia Dokumentu informacyjnego 15.000 zł.
Koszty zostały ujęte w wydatkach bieżących budżetu Miasta, w par. 758.


Podstawa prawna: § 10 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Osoby reprezentujące podmiot:
Marcin Zamoyski - Prezydent

Rynek regulowany


Emitenci, których obligacje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst podlegają regulacjom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Zgodnie z tą ustawą, emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest zobowiązany do równoczesnego przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej dany rynek regulowany (GPW lub BondSpot) oraz do publicznej wiadomości:


informacji poufnych, w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
informacji bieżących i okresowych:
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów – w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

albo


zgodnie z postanowieniami regulaminów – w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych wyłącznie do obrotu na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub obrotu na rynku pozagiełdowym.


Ponieważ postanowienia regulaminów (Regulamin Giełdy i Regulamin pozagiełdowego obrotu regulowanego BondSpot) odwołują się do tego samego rozporządzenia Ministra Finansów, podstawowym aktem prawnym regulującym informacje bieżące przekazywane przez emitentów z rynku regulowanego Catalyst jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako „rozporządzenie”).


Rozporządzenie to wyszczególnia wiele przypadków przekazywania raportów bieżących. Należy przy tym podkreślić, że, co do zasady, pokrywają się one z wyżej zaprezentowanymi obowiązkami dla alternatywnego systemu obrotu. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji m.in. o:


ustanowieniu nowych istotnych źródeł dochodów emitenta lub zniesieniu dotychczasowego istotnego źródła dochodów, z określeniem wpływu tego zdarzenia na dochody budżetu jednostki;


zniesieniu jednostki samorządu terytorialnego, poręczającej za zobowiązania wynikające z obligacji, z podaniem podmiotu, który przejął ciążące na niej zobowiązania z tytułu poręczenia;


wszczęciu postępowania zmierzającego do ustanowienia zarządu komisarycznego i komisarza rządowego oraz o ustanowieniu zarządcy komisarycznego i komisarza rządowego;


negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub o półrocznym sprawozdaniu z przebiegu wykonywania budżetu;


uchwaleniu budżetu z określeniem ogólnej sumy dochodów i planowanych wydatków emitenta oraz o sposobie pokrycia deficytu budżetowego lub o nieuchwaleniu budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego;


stwierdzeniu przez regionalną izbę obrachunkową nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego;


złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub o ogłoszeniu upadłości banku obsługującego budżet emitenta, z oceną ewentualnego wpływu tego zdarzenia na realizację wykonania budżetu emitenta oraz na zdolność emitenta do realizacji zaciągniętych zobowiązań;


wszczęciu postępowania zmierzającego do zniesienia jednostki samorządu terytorialnego oraz o zniesieniu emitenta, z podaniem, kto przejął ciążące na niej zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych.


Na rynku równoległym, albo na pozagiełdowym rynku regulowanym (BondSpot), raporty okresowe przekazywane są wyłącznie w postaci rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO. Raport ten przekazuje się do końca kwietnia każdego roku.
W roku, w którym dokonano emisji obligacji, do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu emitent dołącza dodatkowo opinię RIO o możliwości wykupu obligacji. Powyższe sprawozdania mogą być przekazywane dokładnie w takiej formie, jak standardowo robi to jednostka.


W przypadku rynku podstawowego GPW, raporty okresowe muszą być przekazywane również tylko raz do roku w postaci raportów rocznych, ale rozporządzenie stawia im szczególne wymogi co do treści. Roczne sprawozdanie z działalności jednostki samorządu terytorialnego musi zawierać m.in.:


omówienie znaczących zmian w powierzchni lub przynależności do struktur administracyjnych oraz w podstawowych danych demograficznych;


omówienie znaczących zmian w powiązaniach organizacyjnych jednostki z innymi podmiotami;


omówienie znaczących zmian w aktywności gospodarczej na terenie jednostki;


omówienie znaczących zmian w stanie posiadania mienia;


opis zadań realizowanych przez jednostkę;


zmiany w organizacji świadczenia usług komunalnych;


określenie wydatków na poszczególne zadania realizowane przez jednostkę;


określenie dochodów ogółem budżetu jednostki;


ocenę efektywności uzyskiwania dochodów przez jednostkę oraz opis trybu i efektywności planowania budżetowego oraz wykonywania budżetu jednostki;


informacje o zaciągniętych przez emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, umów pożyczek, poręczeń i gwarancji, z określeniem ustanowionych zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań;


prognozę spłaty ciążących na emitencie zobowiązań;


opis perspektyw rozwoju jednostki oraz ocenę obecnej efektywności usług komunalnych z określeniem planów w zakresie ich rozwoju;


zmiany w zakresie zarządzania jednostką.


Raporty okresowe przekazuje się do końca kwietnia każdego roku.


Oprócz określenia obowiązku przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z postanowieniami regulaminów danego rynku regulowanego (niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych), ustawa o ofercie wprowadza kategorię „informacji poufnych”. Informacja poufna zdefiniowana jest w art. 154 ustawy o obrocie, natomiast – najogólniej mówiąc – będzie to informacja dotycząca emitenta lub jego papierów wartościowych, która ma charakter cenotwórczy, czyli po jej uzyskaniu przez racjonalnie działającego inwestora może ona wpłynąć na jego decyzję co do kupna lub sprzedaży danych instrumentów finansowych. Informacją poufną dotyczącą jednostki samorządu terytorialnego może być np. informacja o podjęciu decyzji przez duży koncern o ulokowaniu swojej inwestycji na terenie gminy, informacja o uzyskaniu bardzo znacznej kwoty dofinansowania określonego projektu ze środków unijnych, itp. Informacje poufne muszą być przekazywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zajścia danego zdarzenia.


Emitent nie może łączyć przekazywania do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych z przekazywaniem informacji o charakterze marketingowym dotyczących jego działalności, w sposób mogący powodować wprowadzenie w błąd co do charakteru tych informacji.


Szczegółowe informacje na temat zakresu informacji bieżących i okresowych można znaleźć na stronie: www.gpwcatalyst.pl.

Realizacja obowiązków informacyjnych - system EBI i ESPI


Wypełnianie obowiązków informacyjnych jest realizowane za pomocą systemu EBI, czyli systemu GPW dla instrumentów podlegających autoryzacji oraz wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub ESPI, czyli systemu KNF – dla instrumentów rynku regulowanego.


W celu uzyskania dostępu do systemów, emitent musi złożyć wniosek do Zarządu Giełdy – w przypadku EBI oraz do Komisji Nadzoru Finansowego – w przypadku ESPI. Po uzyskaniu dostępu, emitent jest obowiązany do przekazania do publicznej wiadomości pierwszego, „inauguracyjnego” raportu bieżącego informującego o tym fakcie.


Uzyskanie dostępu do systemu EBI


Działając na podstawie § 10 Załącznika do Uchwały nr 450/2009 Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dnia 25 września 2009 r., Miasto Zamość informuje, że otrzymało dostęp do systemu EBI i rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych zgodnie z wymogami dotyczącymi emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst.


Osoby reprezentujące podmiot:
Marcin Zamoyski - Prezydent


Sama obsługa obu systemów nie powinna sprawiać emitentom problemów – dokonuje się jej za pomocą przeglądarki internetowej.

Jak poprawnie realizować obowiązki informacyjne?


Aby wywiązywać się z obowiązków informacyjnych zgodnie ze standardami rynkowymi, emitent musi wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za ich realizację, który będzie pamiętał, że jest to realizacja obowiązku nałożonego przepisami prawa, a nie instrument marketingowy. Rzetelna i przemyślana polityka informacyjna emitenta procentuje bowiem zwiększeniem wiarygodności, a to przekłada się na ułatwienia w pozyskiwaniu kapitału w przyszłości


Przygotowując raporty bieżące należy pamiętać, że są one kierowane do inwestorów, dlatego muszą być jasno sformułowane i wskazywać konsekwencje określonego zdarzenia. Na przykład: przekazując informację poufną o negocjacjach z inwestorem w sprawie ulokowania dużej inwestycji na terenie jednostki, koniecznie należy poinformować o rezultatach tych negocjacji.


 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100