Notowania

 

5.2.2. Nota informacyjna – dla emitentów już notowanych

5.2.2. Nota informacyjna – dla emitentów już notowanych


Emitenci, których instrumenty finansowe już są notowane, nie mają obowiązku sporządzania dokumentu informacyjnego, a jedynie krótkiej noty informacyjnej.


W nocie informacyjnej zamieszcza się co najmniej następujące informacje:


cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony;


określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych;


wielkość emisji;


wartość nominalną i cenę emisyjną dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia;


warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych;


wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;


wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia;


dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;


zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;


w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych – wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego.

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200