Notowania

 

5.2.1. Dokument informacyjny – zakres informacji

5.2.1. Dokument informacyjny – zakres informacji


Biorąc pod uwagę brak wymogu sporządzenia prospektu emisyjnego nawet przy ofercie publicznej, wprowadzenie obligacji komunalnych do obrotu na Catalyst (zarówno na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym systemie obrotu) wymaga sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.


Co więcej, GPW wprowadziła dla jednostek samorządu terytorialnego znacznie uproszczony standard przygotowywania Dokumentu Informacyjnego. Dokument ten zawiera podstawowe informacje o jednostce samorządu terytorialnego oraz danej emisji obligacji.


Dokument informacyjny obligatoryjnie musi zawierać:


szczegółowe dane teleadresowe - nazwę (firmę), formę prawną, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony internetowej), identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej;


liczbę, rodzaj, jednostkową wartość nominalną i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie;


cele emisji;


cenę emisyjną dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia;


warunki wykupu;


warunki wypłaty oprocentowania;


wysokość i formę ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia;
szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych;


dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;


rating przyznany emitentowi lub emitowanym przez niego dłużnym instrumentom finanso-
wym – wraz z jego opisem;


wskazanie miejsca publikacji dokumentów zawierających szczegółowe warunki emisji oraz dokumentów stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych.


Należy pamiętać, że Giełda może zażądać od emitenta zamieszczenia dodatkowych, nie opisanych powyżej informacji lub załączników.


Oczywiście, emitent może rozszerzyć zakres treściowy i dodać do dokumentu np. szerszy opis danej jednostki samorządu terytorialnego, wskazanie dochodów, wydatków, planów rozwojowych itp. Takie informacje mają swój wymiar przede wszystkim marketingowy i powinny zachęcić inwestorów do zainteresowaniem się właśnie tą, a nie inną emisją.

Jak napisać dobry Dokument informacyjny


Dokument informacyjny nie jest folderem reklamowym – musi zawierać prawdziwe i rzetelne informacje na temat mocnych i słabych stron jednostki oraz czynników ryzyka inwestycji. Jest przede wszystkim prezentacją emitenta dla inwestorów i powinien zawierać informacje przydatne im w ocenie inwestycji. Na przykład może zawierać opis walorów turystycznych jednostki, ale tylko z perspektywy generowanych dochodów.


Jest to dokument o charakterze prawnym, zatem powinien być także pisany językiem stosownym do swego przeznaczenia. Jest czytany przez inwestorów, dla których praktyka działania jednostki samorządu terytorialnego nie jest oczywista (np. różnice w finansowaniu zadań własnych a zleconych). Dlatego przy opisie określonych zjawisk emitent powinien szczegółowo wyjaśnić ich specyfikę oraz przytoczyć podstawę prawną.


Ukazując dane statystyczne, należy pokazać bazę porównawczą – np. odniesienie do jednostek samorządu terytorialnego o podobnej wielkości i charakterystyce. Opisując zjawiska gospodarcze lub tendencje, trzeba wskazać ich przyczyny lub np. podjęte środki zaradcze.
 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000