Notowania

 

5.1.1. Raport o emitencie – zakres informacji

5.1.1. Raport o emitencie – zakres informacji


Zakres dokumentacji składanej wraz z wnioskiem w celu uzyskania autoryzacji jest znacznie uproszczony, ale wymaga przygotowania krótkiego zestawienia informacji o emitencie i emisji w postaci dokumentu noszącego nazwę Raport o emitencie.


Raport o emitencie musi zawierać następujące dane:


tytuł „Raport o emitencie”;


nazwa (firma) i siedziba emitenta;


zwięzłe przedstawienie działalności emitenta.


W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wskazane jest przedstawienie kilku podstawowych informacji o jednostce – jakiego szczebla jest to jednostka (gmina, miasto, miasto na prawach powiatu, powiat itp.) położenie, obszar, liczba ludności;


wybrane dane finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy obejmujące co najmniej: podstawowe dane o dochodach, wydatkach i zadłużeniu. Należy podać dane za ostatni rok budżetowy wraz z informacją o stopniu realizacji dochodów/wydatków. Można zasugerować, aby dochody i wydatki podać w rozbiciu na podstawowe kategorie, np. wydzielić dochody z podatków, z tytułu udziału w PIT i CIT, subwencje itp.; dla wydatków ująć wydatki bieżące i majątkowe. Należy podać także łączne zadłużenie jednostki na koniec ostatniego roku;


informacja na temat wyemitowanych papierów dłużnych, podlegających autoryzacji rynku Catalyst.

Informacja ta powinna zawierać następujące dane:


rodzaj papierów dłużnych (czyli np. obligacje na okaziciela);


oznaczenie emisji papierów dłużnych;


liczba i wartość nominalna, maksymalna wartość emisji, która może zostać wyemitowana w ramach programu;


informacja na temat warunków oprocentowania i wykupu papierów dłużnych;
informacja na temat celów emisji.


Jeżeli dla emitenta lub instrumentów dłużnych emitenta został sporządzony rating, trzeba go opisać wraz z nazwą agencji przyznającej rating.
 

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100