Notowania

 

4.5. Rejestracja w KDPW

4.5. Rejestracja w KDPW


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest instytucją, której istnienie i funkcjonowanie wiąże się przede wszystkim z zasadą dematerializacji papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Depozyt umożliwia obrót papierami, które zostały pozbawione nośników materialnych i występują jedynie w postaci zapisów na rachunkach inwestorów. Dematerializacja ułatwia obrót papierami wartościowymi, poprawia jego bezpieczeństwo (niemożliwe jest zniszczenie, kradzież lub utrata papierów), a także ułatwia skuteczny nadzór nad nim.


Emisja obligacji wprowadzana do obrotu na Catalyst będzie musiała podlegać rejestracji w KDPW. Oznacza to, że papierom wartościowym zostanie nadany indywidualny kod, jak również że emitent zawrze z KDPW umowę jako uczestnik bezpośredni. KDPW, oprócz prowadzenia ewidencji papierów wartościowych obsługuje również wykup i wypłatę odsetek. Rejestracja emisji w KDPW wiążę się ze złożeniem stosownego wniosku wraz z załącznikami, wśród których jest m.in. uchwała w sprawie emisji oraz tzw. list księgowy obligacji zawierający najważniejsze informacje o obligacjach.


Niezbędne będzie skorzystanie z usług biura maklerskiego jako tzw. agenta emisji – ale jest to zupełnie inna funkcja niż tzw. agent emisji w przypadku dotychczasowych emisji obligacji. Agent emisji niezbędny w przypadku emisji wprowadzanych do obrotu na Catalyst, musi dokonać przeksięgowania obligacji zapisanych na jego koncie przez KDPW na rachunki obligatariuszy. Agent emisji musi także podpisać list księgowy obligacji, składany w KDPW.


Jeśli emitent wprowadza obligacje na Catalyst wyłącznie dla uzyskania autoryzacji, rejestracja obligacji w KDPW nie obowiązuje, ale zdematerializowanie można zalecić.


Uzyskanie autoryzacji Catalyst wymaga, aby papiery wartościowe emitenta miały nadany przez KDPW kod ISIN oraz CFI. Jest to niezbędne nawet w przypadku, jeżeli papiery wartościowe nie będą zdematerializowane. Aby uzyskać ww. kody, emitent musi złożyć do KDPW stosowny wniosek (lub wnioski, jeżeli chce uzyskać kod dla kilku serii) i podpisać umowę. Jest to znacznie krótsza procedura niż rejestracja papierów w KDPW, ale oprócz samego wniosku, niezbędne jest dołączenie załączników, w tym statutu i uchwał o emisji, a także dokumentów poświadczających pełnienie funkcji przez burmistrza i skarbnika (zaświadczenie z Komisji Wyborczej, odpis z protokołu sesji rady, na którym złożono ślubowanie oraz uchwała powołująca skarbnika).


Dokumenty (wnioski oraz umowa) powinny być podpisane przez burmistrza oraz kontrasygnowane przez skarbnika. Podobnie należy postąpić w przypadku wniosków składanych do Giełdy o dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu.
 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-22
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0720 100,0000 0,0000
OTS0818 100,9900 0,0000
NKL1118 100,4000 0,0000