Notowania

 

4.4. Przeprowadzenie oferty sprzedaży z wykorzystaniem systemu giełdowego

4.4. Przeprowadzenie oferty sprzedaży z wykorzystaniem systemu giełdowego


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje emitentom możliwość sprzedaży obligacji z wykorzystaniem giełdowego systemu informatycznego. Rozwiązanie to daje emitentom wiele korzyści, wśród których najważniejsze to:


możliwość stworzenia przez oferującego konsorcjum dystrybuującego obligacje, do którego mogą wejść potencjalnie wszystkie domy maklerskie – członkowie Giełdy i zapewnienie w ten sposób możliwie najszerszego kręgu nabywców obligacji;


stworzenie inwestorom komfortowych warunków złożenia zapisu na obligacje poprzez możliwość dokonania tego w domu maklerskim, w którym mają rachunek inwestycyjny;


na wniosek emitenta i oferującego, możliwość wprowadzania wychodzących naprzeciw potrzebom danej emisji modyfikacji do zapisów umowy o dokonanie przydziału (w tym negocjowania poziomu opłaty pobieranej przez Giełdę).


Od momentu podpisania umowy procesem sprzedaży (przydziału) obligacji kieruje Giełda, która dba o bezpieczeństwo i pełny profesjonalizm obsługi sprzedaży (przydziału), koordynując działania takich podmiotów jak: emitent, oferujący, KDPW i członkowie konsorcjum.


Sprzedaż obligacji dokonuje się poprzez sporządzenie przez członków konsorcjum zleceń kupna, na podstawie zapisów przyjętych od inwestorów, a następnie przekazanie tych zleceń do systemu informatycznego Giełdy.


Sprzedaż (przydział) obligacji jest przeprowadzana za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która przed dokonaniem ostatecznego przydziału umożliwia emitentowi i oferującemu pełny wgląd w przekazane zlecenia kupna. Dane dotyczące przydziału (karty umów) są natychmiast przekazywane do KDPW, dzięki czemu rozliczenie transakcji jest możliwe jeszcze w dniu sprzedaży (przydziału). Wypracowane standardy współpracy pomiędzy GPW i KDPW gwarantują całkowite bezpieczeństwo i poprawność rozliczenia transakcji.

Procedura – krok po kroku


W celu przeprowadzenia oferty sprzedaży obligacji za pośrednictwem GPW emitent powinien się zwrócić do jednego z biur maklerskich, będących członkiem Giełdy, które będzie pełniło funkcję oferującego.
Na co najmniej 14 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia zapisów, oferujący przesyła GPW informację o zamiarze przeprowadzenia przydziału obligacji z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy wraz z podaniem jego zasad. Po uzyskaniu akceptacji Giełdy, emitent i oferujący przesyłają na Giełdę trzy podpisane egzemplarze umowy o dokonanie przydziału obligacji z wykorzystaniem systemu giełdowego. Umowa powinna być przesłana na Giełdę na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na dane obligacje.


Najpóźniej 7 dni roboczych przed otwarciem subskrypcji oferujący składa w KDPW wniosek o nadanie kodu technicznego dla przydzielanych obligacji wraz z uchwałą emitenta o emisji. Przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów kod techniczny przekazywany jest Giełdzie, oferującemu i emitentowi.


Co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów oferujący przekazuje Giełdzie ostateczną listę domów maklerskich członków konsorcjum. Natomiast na co najmniej jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów oferujący lub emitent podaje do publicznej wiadomości cenę lub przedział cenowy, w jakim będą przyjmowane zapisy.


Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowania zapisów Giełda wysyła do domów maklerskich członków konsorcjum pismo dotyczące warunków przyjmowania zleceń maklerskich kupna, a oferującego dodatkowo informuje o zasadach sporządzania i przekazania zlecenia sprzedaży.


Najpóźniej na 2 dni robocze przed datą przydziału oferujący przesyła na Giełdę upoważnienia dla co najmniej 3 pracowników członka Giełdy do wykonywania czynności związanych z przydziałem. W przypadku, gdy emisja dochodzi do skutku w dniu przydziału, oferujący, przedstawiciele emitenta i Giełda wykonują poszczególne czynności zgodnie z postanowieniami umowy i załączonym do niej harmonogramem.


Po dokonaniu przydziału, oferujący i emitent składają na Giełdę dokument informacyjny oraz dokumenty związane z procesem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu danych obligacji.

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000