Notowania

 

4.2 Uchwała w sprawie emisji obligacji

4.2 Uchwała w sprawie emisji obligacji


Uchwała w sprawie emisji obligacji stanowi formalny początek i podstawę prawną rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych, jednak sama w sobie nie kreuje jeszcze zobowiązania.


Uchwała w sprawie emisji obligacji


Przepisy prawa nie określają expressis verbis zawartości uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, dlatego też niezbędną treść takiej uchwały należy określić w drodze wykładni przepisów ustaw o samorządzie (gminnym, powiatowym, województwa), o finansach publicznych oraz przede wszystkim ustawy o obligacjach. Ustawy ustrojowe (o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa) określają, iż do wyłącznej kompetencji rady (sejmiku) należy podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji i określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dlatego też należy przyjąć, iż w uchwale rady (sejmiku) powinny być zawarte wszystkie najistotniejsze elementy charakteryzujące emisję.


Pokazany na stronach 20-21 zakres treściowy uchwały, znajdując akceptację regionalnych izb obrachunkowych (z występującymi jednakże pewnymi rozbieżnościami pomiędzy poszczególnymi izbami), jest od kilku lat powszechnie stosowany w praktyce.


Przepisy prawa – oprócz art. 28 ustawy o obligacjach – nie poruszają kwestii celu emisji obligacji komunalnych. Przez „cel emisji” należy rozumieć zadania, które będą finansowane przychodami z emisji. Zakres tych zadań należy ujmować szeroko – mogą być to wszelakie zadania, na jakie, zgodnie z przepisami prawa, jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać wydatków. Natomiast jeśli chodzi o sposób zapisania tych zadań w uchwale, należy się kierować dwiema wskazówkami:


jako że emisja obligacji dokonywana jest z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach, cel emisji powinien być tożsamy z zadaniami, na które w budżecie jst nie ma pokrycia;


cel emisji powinien być określony na tyle precyzyjnie, aby pozwalał obligatariuszom na zorientowanie się, jaki rodzaj inwestycji będzie zrealizowany ze środków pochodzących z emisji. Określenie co najmniej rodzaju inwestycji (np. modernizacja dróg) jest także niezbędne w celu kontroli realizacji normy sformułowanej w art. 28 ust. 2 ustawy o obligacjach, w szczególności w świetle art. 41 ustawy o obligacjach, sankcjonującego przeznaczenie środków z emisji na inny cel niż określony w warunkach emisji. Nie wydaje się natomiast konieczne wskazywanie, jaka konkretnie inwestycja (np. remont ulicy Kwiatowej) będzie finansowana z emisji. Byłoby to niepotrzebne ograniczanie swobody dysponowania środkami przez emitenta i mogłoby doprowadzić do ich marnotrawienia, czyli efektów sprzecznych z zamierzeniem ustawodawcy. Praktyka postępowania samorządów, a także rozstrzygnięcia nadzorcze RIO potwierdzają powyższą tezę. Najczęściej spotykane w uchwałach w sprawie emisji sformułowanie określające cel emisji to np.: „budowa i modernizacja dróg”, „pokrycie wydatków związanych z modernizacją dróg powiatowych, inwestycjami i modernizacjami w oświacie”, „pokrycie wydatków związanych z inwestycjami drogowymi oraz inwestycjami z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej”, „pokrycie wydatków związanych z budową Centrum Inicjatyw Gospodarczych – hala targowa wraz z infrastrukturą, inwestycjami oświatowymi, budową dróg”.

Cele emisji obligacji wprowadzonych na Catalyst (z uchwał emitentów):


Gmina Kórnik
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami gminnymi i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Miasto Turek
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 związanego z wydatkami na inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej.


Gmina Połczyn-Zdrój
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie zobowiązań inwestycyjnych zapisanych w Uchwale Budżetowej na rok 2009 oraz zmniejszenie obciążeń dla budżetu gminy z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych przypadających na rok 2009.


Miasto Zamość
Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku związanego ze sfinansowaniem udziału własnego w projektach i programach realizowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych oraz innych inwestycjach Miasta Zamość, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Miasto Warszawa
Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Miasto Poznań
Celami emisji była m.in. budowa, modernizacja i remonty dróg, Inwestycje z zakresu transportu publicznego i infrastruktury komunikacyjnej i Inwestycje z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i sportu.
 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200