Notowania

 

2.2. Zalety obligacji

2.2. Zalety obligacji


Bez analizy konkretnego przypadku trudno wskazać jednoznacznie, jaki instrument – kredyt czy emisja obligacji – będzie bardziej korzystny dla sfinansowania niedoboru środków jednostki samorządu terytorialnego. Można jednak wskazać różnice pomiędzy tymi dwoma instrumentami i na tej podstawie sformułować kilka wniosków pokazujących zalety obligacji.


Elastyczność


Obligacje są bardziej elastycznym źródłem finansowania niż kredyt. Standardem jest, że w przypadku emisji obligacji to jednostka samorządu terytorialnego ustala warunki spłaty. Oczywiście, warunki te muszą być zgodne ze standardami rynkowymi, ale mimo to, pozostają bardziej elastyczne niż kredyt, który zwykle jest ograniczony sztywnymi ramami umów bankowych. Elastyczność obligacji przejawia się przede wszystkim w swobodzie ustalenia terminu emisji, jak również w możliwości dopasowania terminów wykupu do możliwości budżetu.


Długi okres zapadalności


Emisja obligacji może oznaczać zaciągnięcie długu na znacznie dłuższy czas niż w przypadku finansowania przez kredyt. Wydłużenie okresu spłaty długu umożliwia lepsze dopasowanie struktury i harmonogramu spłat do możliwości budżetu. Standardem są obligacje 7-10-letnie, a coraz częstsze są obligacje kilkunastoletnie. Istotne jest także, że obligacje nie podlegają spłacie zaraz po emisji – stosując terminologię kredytową, można powiedzieć o długiej „karencji” w spłacie. Zwykle w ramach emisji (programu emisji) emitowanych jest kilka serii obligacji, z czego najkrótsze (przypadające do spłaty najwcześniej), to np. obligacje pięcioletnie. Oznacza to, że przez pierwsze 4 lata po emisji, jednostka samorządu terytorialnego będzie pokrywała wyłącznie koszty odsetek, a wykup kapitału nastąpi dopiero po 5 latach.


Uproszczona procedura


Emisja obligacji może wydawać się bardziej skomplikowana niż zaciągnięcie kredytu, jednakże takie wrażenie spowodowane jest przede wszystkim znacznie większą liczbą czynników zależnych od emitenta. Zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji obligacji ma ponadto niezaprzeczalną zaletę w postaci braku obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenie obowiązku stosowania się do tej ustawy powoduje, że emitent uzyskuje swobodę w ustalaniu warunków emisji. Nie jest ograniczony terminami, ani dosyć sztywnymi regułami wyboru najlepszej oferty, nie grożą mu środki odwoławcze niezadowolonych oferentów. Oczywiście, dokonując emisji w formie oferty prywatnej kierowanej do banku, zwykle przeprowadza się procedurę konkursową zmierzającą do wyłonienia podmiotu oferującego najkorzystniejsze warunki, ale jest to procedura, której zasady ustala sam emitent.


Aspekty marketingowe


Niewątpliwą zaletą obligacji są korzyści marketingowe, jakie ten sposób finansowania deficytu może przynieść emitentowi. Obligacje bowiem postrzegane są jako instrument nowocześniejszy niż kredyt czy pożyczka, a samorząd je emitujący jako prorynkowy. Korzyści marketingowe z emisji obligacji są o wiele większe, jeżeli obligacje są wprowadzone na rynek Catalyst. Upublicznienie informacji o emisji i emitencie pozwala pokazać daną jst na rynku kapitałowym, zaś spoczywające na emitencie obowiązki informacyjne mogą być – przy zachowaniu granic określonych przepisami – elementem wspomagającym promocję gminy czy miasta.


Burmistrzowie czy prezydenci miast, które wyemitowały obligacje podkreślają, że odbiór obligacji jako sposobu finansowania inwestycji jest często bardziej pozytywny niż zaciąganie kredytów. Korzystanie z obligacji traktowane jest bowiem jako przejaw nowoczesności w zarządzaniu finansami.


Wprowadzenie obligacji na Catalyst daje także możliwość zaoferowania mieszkańcom nabycia tych obligacji; będzie to miało szczególnie pozytywny wydźwięk marketingowy, gdy będzie połączone z ofertą publiczną, to jest taką, w której będzie mógł wziąć udział potencjalnie każdy mieszkaniec danej gminy (choć oczywiście nie tylko).


Koszt pieniądza


Porównując koszt obsługi kredytu i emisji obligacji trzeba pamiętać, że w przypadku obligacji odsetki płacone są zwykle raz do roku, co powoduje, że dla takiego samego oprocentowania nominalnego, efektywne koszty obsługi obligacji będą mniejsze niż w przypadku kredytu z odsetkami płaconymi np. co miesiąc lub co kwartał. Wynika to z uwzględnienia wartości pieniądza w czasie. Poza tym generalną prawidłowością jest również to, że nominalne oprocentowanie obligacji zwykle jest mniejsze lub porównywalne do oprocentowania kredytu komercyjnego.

Przykład


W celu porównania kredytu i emisji obligacji zestawiono ze sobą produkty o zbliżonych cechach, wśród których najważniejsze to:


kwota zaciąganego zobowiązania,
długość karencji spłaty,
rozkład płatności,
okres spłaty zobowiązania.


W przykładzie przyjęto pozyskanie środków w wysokości 10 mln zł w roku 2010. W tabelach zaprezentowano teoretyczne przepływy związane z emisją obligacji oraz zaciągnięciem kredytu.


Oprocentowanie obligacji oparte zostało o WIBOR 6M, kredyt natomiast oparto o WIBOR 3M. Przyjęto następujące stawki oprocentowania:


WIBOR 6M – 4,36% - dla OBLIGACJI;
WIBOR 3M – 4,27% - dla KREDYTU;
Marża banku dla KREDYTU – 1,8%;
Marża dla OBLIGACJI – 1,8%;
Stopa dyskontowa – 4,0%.

Przepływy związane z EMISJĄ OBLIGACJI opartych o WIBOR 6M (dane w PLN) (pierwsza tabela)Przepływy związane z KREDYTEM opartym o WIBOR 3M (dane w PLN) (druga tabela)

2.gif

Analiza powyższych wartości wskazuje, że łączna obsługa obligacji jest tańsza niż kredytu, co wynika przede wszystkim z okresu kapitalizacji odsetek. I choć różnice są relatywnie niewielkie (rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych dla zadłużenia na wcześniej wskazanych warunkach), to różnica jest na tyle wyraźna, że nawet dodanie kosztów związanych z Catalyst nie powinno spowodować, iż obsługa obligacji byłaby droższa niż kredyt (przy takich samych marżach).

 

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200