Notowania

 

7. Koszt wprowadzenia obligacji na Catalyst

Wprowadzenie obligacji do systemu Catalyst wiąże się z wnoszeniem opłat na rzecz Giełdy, BondSpot oraz Krajowego Depozytu.
W przypadku autoryzacji emisji, jeżeli obligacje nie będą zdematerializowane, emitent ponosi następujące koszty na rzecz Krajowego Depozytu:


• jednorazową opłatę za nadanie kodów ISIN oraz CFI
• roczną opłatę za utrzymywanie tych kodów.


Uzyskanie autoryzacji dla danej emisji obligacji podlega jednorazowej opłacie na rzecz Giełdy.

Wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego
w ramach Catalyst wiąże się z opłatami na rzecz Giełdy i BondSpot:


• jednorazowej, za wprowadzenie obligacji do obrotu zależnej od wartości nominalnej danej emisji; rocznej, za notowania(3)


Krajowy Depozyt pobiera natomiast:


• jednorazową opłatę z tytułu rejestracji od każdej serii;
• roczną opłatę za uczestnictwo;
• opłaty z tytułu obsługi wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji.


Opłaty różnią się w zależności od tego, czy emitent ubiega się o dopuszczenie obligacji na rynek regulowany, czy o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu. Koszty tego drugiego są nieznacznie niższe niż koszty na rynku regulowanym. Jeżeli obligacje wprowadzane są równocześnie na rynek detaliczny prowadzony przez Giełdę oraz rynek hurtowy prowadzony przez BondSpot, wówczas opłaty za wprowadzenie do obrotu na każdym z nich są obniżane o 50%. Szczegółowe informacje o kosztach zawarte są w stosownych regulaminach.

W związku z tym, że niektóre opłaty zależą od liczby serii, wskazane jest ,aby emitent nie dzielił emisji na wiele serii. Należy mieć na względzie, że na jednostkowy koszt emisji obligacji ma wpływ jej wielkość. Pewne koszty są stałe, lub mało elastyczne, stąd przy małej emisji ich udział może stanowić znaczącą część w kosztach całkowitych przeliczonych na jedną obligację.

Koszty emisji oraz wprowadzenia obligacji do systemu Catalyst mogą również obejmować wynagrodzenia dla podmiotów zaangażowanych przez Emitenta w proces przygotowania emisji obligacji.

 

____________________

(3) Dotyczy tylko rynku hurtowego Catalyst.

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000