Notowania

 

5.2. Formy raportów

W zależności od rodzaju uczestnictwa oraz rynku notowań, na Catalyst obowiązują odrębne postanowienia dotyczące sporządzania i przekazywania raportów bieżących i okresowych.


1. Emitenci obligacji, które uzyskały autoryzację Catalyst przekazują na Giełdę raporty bieżące i okresowe w postaci raportów rocznych. Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie rocznym podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Obowiązek przekazywania raportów powstaje począwszy od dnia roboczego następującego po dniu uzyskania autoryzacji.


2. Emitenci obligacji korporacyjnych, dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych funkcjonujących w ramach Catalyst i wprowadzonych jednocześnie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę lub BondSpot, są zobowiązani do przekazywania raportów, jak dla rynku regulowanego, a ich forma i zakres zależy od rodzaju rynku notowań.

3. Emitenci obligacji korporacyjnych wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę lub BondSpot, są zobowiązani do przekazywania raportów bieżących oraz raportów okresowych: rocznych oraz półrocznych. Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie rocznym podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, nie ma natomiast obowiązku badania, ani przeglądu przez biegłego rewidenta skróconych sprawozdań finansowych zawartych w raportach półrocznych. Raporty półroczne sporządza się tylko za pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego.

Jeżeli emitent stoi na czele grupy kapitałowej, jest on zobowiązany do dostarczania, oprócz raportów jednostkowych, również raportów skonsolidowanych dotyczących wskazanych wyżej okresów.

Szczegółowy zakres informacji, formę i terminy przekazywania raportów określają następujące regulacje:


• dla obligacji korporacyjnych, które uzyskały autoryzację - załącznik do „Zasad Działania Catalyst”;
• dla obligacji korporacyjnych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę - Regulamin Giełdy oraz właściwe rozporządzanie o obowiązkach informacyjnych, do którego odsyła ww. Regulamin;
• dla obligacji korporacyjnych, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - załącznik do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200