Notowania

 

5.1. Waga informacji na rynku zorganizowanym

5. Obowiązki informacyjne emitentów obligacji

5.1. Waga informacji na rynku zorganizowanym

Każde przedsiębiorstwo jest niczym żywy organizm, którego kondycja podlega ciągłym zmianom. Już po kilku miesiącach, a nawet tygodniach, od udostępnienia dokumentu informacyjnego, np. prospektu emisyjnego sytuacja emitenta może ulec zmianie, mającej istotny wpływ na poziom ryzyka inwestycyjnego. Stąd prawo nakłada na podmioty, których instrumenty finansowe są notowane na rynku zorganizowanym obowiązek przekazywania obecnym oraz potencjalnym inwestorom wszelkich informacji o sytuacji ekonomicznej spółki oraz o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne.
Zgodnie z ustawą o obligacjach, emitent jest zobowiązany do udostępniania rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w okresie od dokonania emisji do czasu całkowitego wykupu obligacji.


W przypadku emitentów, których obligacje są notowane na rynku zorganizowanym zakres, formę, miejsce i częstotliwość przekazywania informacji regulują przepisy dotyczące tego rynku. W tym przypadku zakres informacji jest szerszy.


Informacje przekazywane do wiadomości publicznej powinny być prawdziwe, rzetelne i kompletne, bowiem w oparciu o nie inwestorzy podejmują decyzje o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Raporty powinny być sporządzone w taki sposób, aby umożliwiały ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową oraz finansową emitenta. Sprawozdania finansowe powinny zawierać dane porównywalne za wcześniejsze okresy sprawozdawcze.


Emitenci dłużnych instrumentów finansowych wprowadzonych na Catalyst są zobowiązani do przekazywania informacji w postaci raportów bieżących i okresowych. Niezwłocznie po otrzymaniu od emitenta, raporty są publikowane na stronie internetowej Catalyst.


W postaci raportu bieżącego przekazywane są informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach w przedsiębiorstwie, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta, w szczególności oddziałujące na jego zdolność wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji. W szczególności do zdarzeń wymagających niezwłocznego poinformowania obligatariuszy należą m.in.: zawarcie ważnej umowy, nabycie lub utrata aktywów znacznej wartości, wszczęcie postępowania sądowego wobec emitenta, niedojście emisji papierów wartościowych do skutku, zmiana we władzach spółki. W raportach bieżących emitent przekazuje również inne informacje, np.: dotyczące zwołania zgromadzenia akcjonariuszy lub udziałowców, czy terminarz przekazywania raportów okresowych. Szczegółowy zakres informacji wymagających raportowania określają przepisy prawa oraz regulaminy Catalyst.

Data: 2017-06-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 412 63
Wartość emisji 63,28 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0518 99,6000 501,7200
ALR0321 106,0000 407,7700
PKN0418 100,4000 358,8100