Notowania

 

4.4. Wprowadzanie do Alternatywnego Systemu Obrotu

 

W przypadku wprowadzania obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu, nie ma wymogu powoływania Oferującego, jednak emitent może być wspomagany w tym procesie przez Autoryzowanego Doradcę.
Funkcję Autoryzowanego Doradcy mogą pełnić następujące podmioty: firmy inwestycyjne (domy maklerskie), firmy doradztwa finansowego, firmy audytorskie, czy kancelarie prawne, spełniające określone wymogi i wpisane na Listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez Giełdę. Podstawowym zadaniem Autoryzowanego Doradcy jest przygotowanie spółki oraz załatwienie formalności niezbędnych dla doprowadzenia jej do debiutu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz merytoryczne wspomaganie jej przez określony czas po wprowadzeniu do notowań. Do zadań Autoryzowanego Doradcy należą:


• badanie, czy dokument informacyjny przygotowany w związku z ubieganiem się o wprowadzenie obligacji do obrotu został sporządzony zgodnie z wymogami „Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu”;
• badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu;
• współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania; Po wprowadzeniu obligacji do obrotu emitent może być zwolniony przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu z obowiązku współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Warunkiem uzyskania takiej zgody jest posiadanie przez Emitenta odpowiedniego doświadczenia i obycie na rynku kapitałowym;
• wykonywanie innych zadań oraz współpraca z organizatorami Alternatywnego Systemu Obrotu.

W ramach realizowanych zadań Autoryzowany Doradca prowadzi analizy sytuacji finansowej i prawnej emitenta, dokonuje weryfikacji danych i wyceny spółki, sporządza dokument informacyjny oraz go zatwierdza. Autoryzowany Doradca reprezentuje emitenta przy załatwianiu formalności przed Giełdą, BondSpot oraz Krajowym Depozytem.


Powoływanie Autoryzowanego Doradcy nie jest jednak obligatoryjne.

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-22
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0720 100,0000 0,0000
OTS0818 100,9900 0,0000
NKL1118 100,4000 0,0000