Notowania

 

4.2. Emisja obligacji przez giełdę - krok po kroku

 

Proces emisji obligacji z wykorzystaniem systemu transakcyjnego Giełdy można podzielić na trzy wzajemnie ze sobą powiązane etapy zawierające niżej opisane czynności.

Etap I

• Uchwała właściwego organu emitenta o emisji obligacji. Wskazane jest, aby delegowała ona jak najwięcej czynności związanych z organizacją emisji do zarządu, a ten powinien powołać odpowiedni zespół roboczy. Jeżeli emitent zamierza ubiegać się o uzyskanie ratingu powinien niezwłocznie nawiązać kontakt z agencją ratingową.
• Nawiązanie współpracy z domem lub biurem maklerskim, pełniącym funkcję Oferującego, a także innymi podmiotami, które będą uczestniczyć w procesie przygotowania emisji oraz wprowadzenia jej na Catalyst.
• Sporządzenie sprawozdań finansowych oraz przekazanie ich do zbadania przez biegłego rewidenta.
• Przeprowadzenie analizy i studium wykonalności emisji obligacji, kompletacja dokumentów.
• Opracowanie dokumentu informacyjnego.
• Złożenie dokumentu informacyjnego do Komisji celem jego zatwierdzenia.
• Zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez Komisję

Etap II

• Złożenie do Giełdy wniosku o autoryzację emisji obligacji (nie jest to obligatoryjne).
• Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu o rejestrację i nadanie obligacjom kodu ISIN.
• Podpisanie umowy z Giełdą dotyczącej przydziału obligacji przy pomocy systemu informatycznego Giełdy.
• Przekazanie do Giełdy informacji o Oferującym oraz listy domów maklerskich - członków konsorcjum, jeżeli takie zostało utworzone.
• Przekazanie do Giełdy upoważnienia dla pracowników Oferującego do wykonywania czynności związanych z przydziałem obligacji.
• Podanie do publicznej wiadomości ceny lub przedziału cenowego, po jakiej lub w jakim będą przyjmowane zapisy na obligacje.

Etap III

• Przekazanie przez Giełdę informacji o warunkach przyjmowania zleceń maklerskich kupna obligacji oraz o zasadach sporządzania i przekazania zleceń sprzedaży.
• Przyjmowanie przez domy maklerskie uczestniczące w konsorcjum zleceń zakupu obligacji oraz przekazywanie ich na giełdę.
• Przydział obligacji przy pomocy systemu informatycznego Giełdy, który może być przeprowadzony wg jednego z poniższych wariantów:
- subskrypcja – emitent określa wielkość oferty oraz minimalną cenę sprzedaży obligacji, a zlecenia kupna realizowane są po cenie równej cenie oferty;
- american auction – realizacja zleceń następuje po cenie deklarowanej przez kupujących, którzy składając je nie wiedzieli, jaki jej poziom zagwarantuje nabycie oferowanych papierów.
• Złożenie przez emitenta wniosku na Giełdę o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu.
• Decyzja Zarządu Giełdy w sprawie powyższego wniosku.
• Złożenie przez emitenta wniosku na Giełdę o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnego Systemu Obrotu.
• Pierwsze notowanie obligacji.

Cały proces trwa 2-3 miesiące i zależy od wielu czynników. Najwięcej czasu zajmuje I etap, ze względu na pracochłonność niektórych czynności. Na czas trwania tego etapu ma wpływ również jakość dokumentu informacyjnego składanego do zatwierdzenia w Komisji - jeżeli nie będzie on spełniać wymogów Komisji, wówczas zostanie zwrócony celem uzupełnienia, co powoduje wydłużenie etapu.
W II etapie większość działań wymaga mniejszych nakładów pracy i stanowią one czynności formalne. Przy sprawnej organizacji od dnia złożenia wniosku o autoryzację emisji do przydziału obligacji przez Giełdę potrzeba 3-4 tygodni.

Oferta publiczna emisji obligacji z przydziałem dokonanym przez Giełdę – schemat

  • Decyzja Emitenta / rozważanie ratingu
  • Wybór domu maklerskiego i doradców
  • Przygotowanie dokumentacji związanej z emisją
  • Zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez KNF
  • Rejestracja w KDWP
  • Umowa z GPW
  • Oferta i przydział przez GPW
  • Złożenie wniosku o dopuszczenie / wprowadzenie do obrotu
  • Pierwsze notowanie - debiut obligacji na GPW


Zalety emisji obligacji z przydziałem na Giełdzie
Przeprowadzenie oferty publicznej obligacji przy pomocy systemu giełdowego jest z wielu względów korzystne dla emitenta, ponieważ:


• uczestnicy konsorcjum domów maklerskich przyjmujący zapisy na obligacje, przekazują zlecenia kupna obligacji bezpośrednio na Giełdę. Usprawnia to organizacyjnie proces sprzedaży oraz zapewnia dostęp do oferty szerokiemu kręgowi inwestorów będących klientami tych instytucji.


• inwestorzy mają komfortowe warunki złożenia zapisów na obligacje w domu maklerskim, w którym posiadają rachunek inwestycyjny, osobiście, przez telefon lub Internet.


• procesem sprzedaży (przydziału) obligacji kieruje Giełda, która podejmuje czynności mające na celu zapewnienie pełnego profesjonalizmu obsługi, koordynując działania wszystkich uczestniczących w tym procesie podmiotów.


• sprzedaż obligacji jest realizowana poprzez sporządzenie przez członków konsorcjum zleceń kupna, w standardowej strukturze zleceń maklerskich, która stosowana jest w obrocie giełdowym na podstawie zapisów przyjętych od inwestorów, a następnie przekazanie tych zleceń do systemu informatycznego Giełdy.


• system giełdowy umożliwia zastosowanie optymalnego algorytmu dystrybucji obligacji wśród inwestorów składających zlecenia kupna. Emitent może kłaść nacisk na maksymalizację liczby sprzedanych obligacji lub uzyskanie najlepszej ceny jednostkowej. Pozwala to emitentowi decydować o procesie sprzedaży w celu osiągnięcia jak najwyższych wpływów z emisji;


• Emitent i Oferujący przed dokonaniem ostatecznego przydziału mają pełny wgląd we wszystkie przekazane na Giełdę zlecenia kupna.


• bezpieczne, poprawne i szybkie rozliczenie sprzedaży obligacji przez Krajowy Depozyt – jeszcze w dniu przydziału, co zapewnia szybki wpływ środków z emisji na konto emitenta.


• Sprawdzone procedury i wysokie standardy współpracy pomiędzy Giełdą i Krajowym Depozytem gwarantują całkowite bezpieczeństwo i poprawność rozliczenia emisji.

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000