Notowania

 

4.1. Zadania dla emitenta

4. Pierwsza oferta publiczna

4.1. Zadania dla emitenta

Przeprowadzenie emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na Catalyst stanowi dla emitenta pewne wyzwanie, szczególnie wtedy, gdy jest to jego pierwszy kontakt z Giełdą. Wymaga to sprawnej organizacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz ewentualnej współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami.
Zarząd emitenta opracowuje koncepcję emisji, która winna określać m.in. cel, wartość, strukturę emisji, termin wykupu, sposób oprocentowania, wpływ wzrostu zadłużenia na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa. Należy przy tym wykonać prognozy przyszłych przepływów finansowych, które zapewnią wywiązanie się z zobowiązań wynikających z obligacji. Wskazane jest przeprowadzenie badań rynkowych, a także przeprowadzenie analizy sytuacji makroekonomicznej w kraju oraz na świecie. Tylko gruntowna analiza wszystkich danych oraz informacji pozwoli na uzyskanie poprawnej odpowiedzi w kwestii sensu i powodzenia emisji.
Przeprowadzenie oferty publicznej (ang. Initial Public Offer, „IPO”) i ubieganie się o dopuszczenie na rynek regulowany Catalyst wymaga zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pełnić funkcję Oferującego, będącego jednocześnie Agentem Emisji. W praktyce taką funkcję pełnią na naszym rynku domy maklerskie.
Na Oferującym spoczywa obowiązek realizacji najważniejszych zadań, a także koordynacja działań wszystkich podmiotów uczestniczących w pracach. Oferujący opracowuje prospekt emisyjny w części dotyczącej warunków prowadzenia oferty, ponadto koordynuje prace innych podmiotów. Do zadań Oferującego należy również występowanie z dokumentami oraz podczas uzgodnień przed Komisją, Giełdą, BondSpot oraz Krajowym Depozytem. Oferujący przeprowadza zapisy na obligacje samodzielnie lub we współpracy z utworzonym w tym celu konsorcjum domów maklerskich. W procesie przygotowania oferty uczestniczy również firma audytorska, przeprowadzająca badania sprawozdań finansowych emitenta. Do współpracy może być również powołana firma doradcza, kancelaria prawna, a także agencja public relations. Proces emisji może wspomóc cykl prezentacji przeznaczony dla potencjalnych inwestorów, organizowany w różnych miejscach na terenie kraju (ang. road show). Tego rodzaju działania niejednokrotnie skutecznie wspierały sprzedaż akcji, stąd warto je rozważyć, szczególnie przy dużych ofertach.
W przypadku, gdy sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym jest realizowana w formule oferty publicznej, przydział obligacji między ich nabywców może być przeprowadzony przy pomocy systemu informatycznego Giełdy lub domu maklerskiego, pełniącego funkcję Oferującego.
 

Data: 2017-04-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 424 63
Wartość emisji 66,85 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-04-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
BST0121 99,7500 962,8400
ALR0522 106,1800 922,5400
PK11117 100,2500 853,8200