Notowania

 

3.4. Publiczny dokument informacyjny

Emitenci zamierzający wprowadzić obligacje na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę lub BondSpot są zobowiązani do sporządzenia, zatwierdzenia w Komisji oraz podania do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego - prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Wymóg ten obowiązuje również gdy obligacje wprowadzane na rynek regulowany były przedmiotem oferty niepublicznej.
Dokumenty te zawierają informacje o emitencie i emisji obligacji, pozwalające potencjalnym inwestorom na ocenę ryzyka związanego z nabywaniem tych papierów wartościowych. Zawarte w nich informacje powinny być prawdziwe, rzetelne i kompletne, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta, a także podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji. Powinny również jasno określać prawa i obowiązki związane z tymi obligacjami.
Wytyczne oraz zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w prospekcie emisyjnym i memorandum informacyjnym zawiera rozporządzenie nr 809/2004 Komisji Europejskiej, ustawa o ofercie publicznej oraz właściwe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny.
Prospekt emisyjny dotyczący obligacji zawiera: podsumowanie i opis czynników ryzyka, nazwiska osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie, dane o emisji, dane o emitencie, dane o działalności emitenta, oceny i perspektywy rozwoju, dane o osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach, sprawozdania finansowe, informacje dodatkowe oraz załączniki.
W przypadku emisji obligacji, których łączna wartość emisji w okresie 12 miesięcy stanowi mniej niż 2.500.000 euro lub, które są gwarantowane bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa, państwo członkowskie Unii Europejskiej lub jednostki władz lokalnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wystarczy sporządzenie memorandum informacyjnego.
Komisja wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w ciągu 20 dni roboczych licząc od dnia złożenia kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji. W przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są przedmiotem oferty publicznej lub są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Komisja wydaje decyzję w ciągu 10 dni roboczych.
Jeżeli prospekt lub memorandum nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, dokumentacja jest niekompletna lub niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji, Komisja wzywa emitenta do usunięcia nieprawidłowości. Wówczas czas na wydanie decyzji biegnie od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonych i kompletnych dokumentów.
Emitent jest zobowiązany udostępnić prospekt emisyjny do publicznej wiadomości w co najmniej jeden z następujących sposobów:
• przez publikację jego treści w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej;
• w postaci drukowanej, bezpłatnie, w siedzibie Catalyst, lub w siedzibie Emitenta, a także w siedzibie i punktach obsługi klienta domu maklerskiego oferującego obligacje oraz uczestników konsorcjum powołanego dla sprzedaży obligacji;
• na swojej witrynie internetowej oraz domu maklerskiego pełniącego funkcję Oferującego;
• na witrynie internetowej Catalyst.
 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000