Notowania

 

3.3. Wymogi dopuszczenia lub wprowadzenia na Catalyst

Obligacje, które są przedmiotem ubiegania się o skierowanie do obrotu na rynkach Catalyst powinny być zdematerializowane. Obligacje mogą być dopuszczone lub wprowadzone(2) do obrotu na rynkach Catalyst pod warunkiem, że:

• został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny;
• zbywalność obligacji nie jest ograniczona;
• w stosunku do Emitenta obligacji nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
____________________
(2) Papiery, które są kierowane do notowań na rynku regulowanym podlegają najpierw dopuszczeniu, a następnie wprowadzeniu do obrotu (uchwały jednego z organizatorów rynku), natomiast papiery kierowane do notowań na

W przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę wartość nominalna obligacji objęta wnioskiem powinna wynosić lub stanowić równowartość co najmniej 4.000.000 złotych.
Zakres informacji zawartych w odpowiednim dokumencie informacyjnym i jego formę określają odpowiednie przepisy prawa oraz regulaminy obowiązujące na danym rynku Catalyst.
Jeżeli obligacje będą notowane na rynku regulowanym emitent składa do Giełdy lub BondSpot wniosek o dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na Catalyst.
Zarząd Giełdy lub BondSpot może żądać przedstawienia przez emitenta dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych dla podjęcia decyzji o dopuszczeniu lub wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Wystandaryzowane wnioski i wykazy załączników są określone przez przepisy właściwych regulaminów dotyczących poszczególnych rynków, dostępne na stronie internetowej www.gpwcatalyst.pl.
Wniosek jest rozpatrywany w terminie 5 dni od dnia złożenia kompletu poprawnie sporządzonych dokumentów. Zarząd Giełdy lub BondSpot dopuszcza obligacje do obrotu, co de facto oznacza stwierdzenie, że emisja spełnia warunki dopuszczenia do notowań na rynku regulowanym. Następnie emitent składa wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu, w którym określa proponowaną datę pierwszego notowania.
Dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do wprowadzenia ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot. Natomiast dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot stanowi podstawę do wprowadzenia ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę.

W przypadku ubiegania się o wprowadzanie obligacji tylko do Alternatywnego Systemu Obrotu, emitent składa do Giełdy lub BondSpot odpowiedni wniosek o ich wprowadzenie do tego systemu. Termin na rozpatrzenie tego wniosku wynosi również 5 dni. Wyrażenie zgody na wprowadzenie obligacji do obrotu oznacza stwierdzenie, że emisja spełnia wymagane warunki dla wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu.
Następnie Emitent składa wniosek o wyznaczenie na wskazany dzień pierwszego notowania.
Wprowadzenie obligacji tylko do Alternatywnego Systemu Obrotu nie stanowi dopuszczenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym.
Giełda i BondSpot zapewniają, że rozpoczęcie obrotu obligacjami na rynkach Catalyst następuje równocześnie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu. W szczególnych okolicznościach termin ten może ulec zmianie.
 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200