Notowania

 

3.1. Autoryzacja Catalyst

Warunki autoryzacji
Przedmiotem autoryzacji Catalyst mogą być obligacje oraz inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.
Autoryzacja może być przyznana, jeżeli wobec Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Autoryzowane mogą być obligacje, które nie zostały zdematerializowane.
Autoryzacja emisji obligacji korporacyjnych oznacza jej rejestrację w publicznie dostępnym systemie informacyjnym Catalyst. Uzyskanie autoryzacji następuje z chwilą podjęcia przez Giełdę odpowiedniej uchwały, wskazującej jednocześnie nazwę skróconą identyfikującą emisję.
Aby uzyskać autoryzację w odniesieniu do danej emisji obligacji Emitent winien złożyć do Zarządu Giełdy odpowiedni wniosek wraz z następującymi załącznikami:
• raport o Emitencie;
• informacja o posiadanej ocenie ratingowej, jeżeli została sporządzona, wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę;
• akt założycielski albo inne dokumenty określające status prawny Emitenta oraz aktualny, jednolity tekst statutu Emitenta;
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli Emitent podlega wpisowi do właściwego rejestru;
• oświadczenie, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
• zobowiązanie do przestrzegania Zasad Działania Catalyst.

Raport o Emitencie winien zawierać:
• nazwę (firmę) i siedzibę Emitenta;
• zwięzły opis działalności Emitenta;
• wybrane dane finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, obejmujące co najmniej informacje o wysokości kapitałów własnych, przychodów, zysku netto oraz łącznej wartości zobowiązań;
• wskazanie celu emisji;
• informacje na temat obligacji podlegających autoryzacji.

Autoryzacja obligacji nie jest wymogiem dopuszczenia ich do obrotu regulowanego lub wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu. Autoryzowana emisja może być w późniejszym terminie dopuszczona do obrotu na Catalyst pod warunkiem, że będzie spełniać wymogi określone dla danego rynku oraz Emitent wypełni wymagane formalności.

Korzyści z autoryzacji
Poprzez uzyskanie autoryzacji chociażby jednej emisji obligacji ich emitent staje się uczestnikiem prestiżowego rynku prowadzonego przez Giełdę.
Autoryzacja Catalyst jest dowodem spełnienia przez emitenta regulaminowych warunków w zakresie przestrzegania obowiązków informacyjnych. Uzyskanie autoryzacji stanowi sygnał zarówno dla inwestorów, jak i kontrahentów emitenta, że jest on podmiotem publicznym, a więc transparentnym i odpowiedzialnym wobec otoczenia rynkowego i biznesowego.
Na podstawie informacji uzyskanych z raportów bieżących i okresowych inne podmioty mają możliwość dokonania oceny sytuacji ekonomicznej oraz renomy emitenta, co pomaga w nawiązaniu nowych kontaktów gospodarczych.
Autoryzacja może pozwolić na korzystne plasowanie kolejnych emisji obligacji. Jeżeli ocena emitenta przez uczestników rynku jest pozytywna, wówczas inwestycje w jego papiery wartościowe są postrzegane jako mało ryzykowne. Daje to emitentowi argument za ustaleniem niższego oprocentowania przy kolejnych emisjach, w efekcie czego obniża się koszt pozyskania kapitału.
Autoryzacja emisji stanowi doskonałą promocję emitenta, która umacnia i pozycjonuje jego markę w otoczeniu biznesowym, bez konieczności ponoszenia kosztów marketingowych.
W przypadku, gdy Emitent obligacji narusza przepisy obowiązujące na Catalyst, w tym nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, jego obligacje mogą zostać pozbawione autoryzacji, co skutkuje również wykluczeniem z obrotu na Catalyst, jeżeli są tam notowane.

 

Data: 2017-05-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 422 63
Wartość emisji 65,29 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GBK0918 100,5000 639,0700
BST1018 102,0000 404,4300
KRU0521 101,1400 245,0200